MUÔN NĂM TRƯỜNG TỒN

Việt Nam khí vượng còn cao
Sản sanh bao lớp hùng anh, anh hùng
Chân đạp đất đầu đội trời
Hiên Ngang bất khuất thét giào rền vang
Sóng rền cuồn cuộn dậy non
Cao hơn sóng trước biết bao lẫy lừng
Chí trai ngang dọc sông hồ
Tung hoành bốn biển đất trời năm châu
Dễ đâu nào có dễ đâu
Ngoại xâm cướp lấy nước non sơn hà
Đông tây chung lại một nhà
Âu Cơ một bọc điều là anh em
Việt Nam khí vượng còn cao
Khó mà xâm lược muôn năm trường tồn
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn