CON TRỜI

Với Trời sự giác ngộ: Là những ai biết chấm dứt sự hận thù, biết xóa bỏ mọi thói hư tật xấu nơi tâm, thời những người ấy đã trút gánh nặng những phiền não làm khổ bản thân, Linh Hồn trở nên sáng suốt thoát ly mọi cám dỗ của thế tục thường tình trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chính thức đi vào con Trời làm chủ vũ trụ an vui tự tại.
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn