BẬC ĐẠI THIỆN

Người ta chửi tôi, người ta đánh tôi, người ta khinh rẽ tôi, vì tôi là người phạm tội. Nên tôi không giận chi cả mà lấy làm hổ thẹn những việc làm sai trái của mình. Người ấy là bậc đại thiện. Nếu biết quy hướng về Cội Nguồn thời mau trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn