BẬC ĐẠI THIỆN

BẬC ĐẠI THIỆN

Người ta chửi tôi, người ta đánh tôi, người ta khinh rẽ tôi, vì tôi là người phạm tội. Nên tôi không giận chi cả mà lấy làm hổ thẹn những việc làm sai trái của mình. Người ấy là bậc đại thiện. Nếu biết quy hướng về Cội Nguồn thời mau trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s