MIỆT MÀI

Miệt mài năm tháng truyền kinh
Tu nhân tích đức quên đi nỗi buồn
Tìm vui trong cõi tâm hồn
Xa lìa phiền não buồn phiền tránh xa
Cảnh trần như tựa bóng ma
Thấy đó mất đó có ra sự gì
Vô thường xoay chuyển tuần hoàn
Có không, không có tử rồi lại sanh
Lanh quanh cứu mãi lanh quanh
Trong vòng bể khổ tử sanh luân hồi
Vẫy tay tạm biệt xa rời
Miệt mài năm tháng đắp bồi truyền kinh
————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn