GIẤC CHIÊM BAO

GIẤC CHIÊM BAO

Ở đời như giấc chiêm bao
Sống còn thác mất hồn linh được gì
Giàu cho lắm cũng bỏ đi
Quyền cao chức trọng có chi tạm thời
Mãn trần khi hết cuộc đời
Có mang theo được những gì trần gian
Dù là chỉ một mảy lông
Bạc tiền như núi cũng không ích gì
Hành trang nào phải bạc tiền
Mà là Văn Hóa Cội Nguồn Tối Cao
Văn Hóa Thiên Ý Trời Cha
Không gì sánh được quý hơn bạc vàng
Tỉnh tâm thời thấy thiên đàng
Quê hương châu báu vĩnh hằng quê hương
Đâu như cõi tạm trần gian
Chỉ là cõi tạm chiêm bao cõi trần
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s