KHÍ PHÁCH

Trước mặt lũ yêu ma
Sau lưng bầy cáo sói
Ngẩng đầu nhìn trời đất
Khí phách trùm bốn phương
Phong ba bão tố vẫn đi
Dời sông lấp biển có chi sờn lòng

————————————

Văn Hóa Cội Nguồn