VĨ NHÂN

VĨ NHÂN

Dùng trí huệ làm ngọn đuốc soi đường, phá vỡ vô minh, tìm cho được nguyên nhân cái gốc của sự khổ, hiểu rõ chúng như trong lòng bàn tay của chính mình.
Đem sự hiểu biết của chính mình nói lại cho người khác nghe cùng giải thoát căn gốc của nổi khổ, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời coi như đã trở thành vĩ nhân.

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s