VĨ NHÂN

Dùng trí huệ làm ngọn đuốc soi đường, phá vỡ vô minh, tìm cho được nguyên nhân cái gốc của sự khổ, hiểu rõ chúng như trong lòng bàn tay của chính mình.
Đem sự hiểu biết của chính mình nói lại cho người khác nghe cùng giải thoát căn gốc của nổi khổ, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời coi như đã trở thành vĩ nhân.

Văn Hóa Cội Nguồn