TIẾP BƯỚC

Muốn bình an vô sự
Muốn dân giàu nước mạnh
Phải làm theo lời dạy
Đức Quốc Tổ Vua Hùng
Tất cả đều chung lòng
Cùng chung tay xây dựng
Một Việt Nam hùng mạnh
Vững như núi Thái Sơn
Và luôn luôn biết ơn
Người có công dựng nước
Và luôn luôn tiếp bước
Di chí của Ông Cha
Sống có tài có đức
Mới đem đến vinh hoa
——————————-

Văn Hóa Cội Nguồn