TIẾP BƯỚC

TIẾP BƯỚC

Muốn bình an vô sự
Muốn dân giàu nước mạnh
Phải làm theo lời dạy
Đức Quốc Tổ Vua Hùng
Tất cả đều chung lòng
Cùng chung tay xây dựng
Một Việt Nam hùng mạnh
Vững như núi Thái Sơn
Và luôn luôn biết ơn
Người có công dựng nước
Và luôn luôn tiếp bước
Di chí của Ông Cha
Sống có tài có đức
Mới đem đến vinh hoa
——————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s