MUỐN NÊN ANH HÙNG

Muốn nên lừng lẫy anh hùng
Phải vào trận địa diệt loài quỷ ma
Gươm thiên, Thiên Ý Trời Cha
Vung lên chém tới xông pha trận tiền
Luật Thiên xoay chuyển toàn cầu
Văn thơ một trận rõ bầu càn khôn
Yêu, Ma, Quỷ dữ khiếp kinh
Anh hùng vang dội rung rinh đất trời
Anh hùng một kiếp anh hùng
Muôn đời vạn kiếp lẫy lừng oai linh
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn