LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ

Tiểu Linh Hồn muôn loài vạn vật trong đó có Linh Hồn con người, từ Đại Linh Hồn Vũ Trụ Cội Nguồn sanh ra trong cảnh giới Mê vô minh, tiểu Linh Hồn muôn loài vạn vật cũng như tiểu Linh Hồn con người, phản hồi trở về Cội Nguồn trong cảnh giới Giác, tức là Minh Tâm Kiến Tánh, hội ngộ Bổn Lại Diện Mục. không còn vô minh nữa, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ Vũ Trụ. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, sống theo Lương Tâm Lương Tri. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác an vui tự tại.
—————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s