CHỈ MỘT ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ.

Một con đường duy nhất từ Cội Nguồn Tạo Hóa sanh ra, vũ trụ, muôn loài vạn vật. Rồi tất cả phản hồi trở về Nguồn Cội, đó là quy luật tự nhiên. Lá rụng về Cội nước rơi về Nguồn. Đã trở về Nguồn đương nhiên trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Phật chú trọng về Tâm, Thánh chú trọng về Luật. Tiên chú trọng về Khoa Học. Thần, Chúa chú trọng về bảo vệ Công Lý và lẽ phải. Nói chung tóm gọn lại là như vậy.
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn