CHỈ MỘT ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ.

CHỈ MỘT ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ.

Một con đường duy nhất từ Cội Nguồn Tạo Hóa sanh ra, vũ trụ, muôn loài vạn vật. Rồi tất cả phản hồi trở về Nguồn Cội, đó là quy luật tự nhiên. Lá rụng về Cội nước rơi về Nguồn. Đã trở về Nguồn đương nhiên trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Phật chú trọng về Tâm, Thánh chú trọng về Luật. Tiên chú trọng về Khoa Học. Thần, Chúa chú trọng về bảo vệ Công Lý và lẽ phải. Nói chung tóm gọn lại là như vậy.
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s