ĐẸP LẠ ĐỜI

Đất nước hôm nay, đẹp lạ đời
Non sông Tổ Quốc, đã sáng ngời
Chân lý mặt trời, nền Cội Gốc
Tiên Rồng dòng giống, dậy biển khơi
Chấn động địa cầu, rền thế giới
Mừng tuôn nước mắt, mừng lệ rơi
Xuân nước, xuân non, niềm phơi phới
Đẹp lạ đẹp lùng, những ai ơi
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn