ÁNH TƯƠNG LAI

Anh hùng hào kiệt đã ra đời
Văn võ song toàn đức lẫn tài
Chuyển xoay tình thế, đường cứu nước
Vượt qua hoàn cảnh, những nguy tai
Thành kính biết ơn, người dẫn dắt
Gương sáng để đời, tận ngày mai
Năm châu bốn biển, đều ngưỡng mộ
Việt Nam rực tỏa, ánh tương lai.
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn