VÀNG TRONG CÁT

Nhân loài trên quả địa cầu, những người thấu hiểu Lương Tâm, làm chủ Chân Tâm, điều hành Thân, Khẩu, Ý theo thiện lành là một thiểu số rất nhỏ.
Còn đại đa số thường là không thấu hiểu Lương Tâm, sống theo dục lạc, Tâm Viên, Ý Mã làm nhiều việc bung lung gây tai họa cùng khắp. Để rồi nhận quả báo không lành, thậm chí sa đọa xuống các tầng địa phủ, sống trong địa ngục u tối.
—————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn