LẼ THẬT

LẼ THẬT

Kết quả mà chúng ta đạt tới, không phải là kết quả của sự giàu sang, hay quyền lực. Mà là đạt đến quả Trí Huệ Chánh Đẳng, Chánh Giác, làm chủ vũ trụ, làm chủ Chân Tâm. Làm chủ sanh tử cũng như vận mệnh của mình. Trở lại Thiên Đàng Cực Lạc.
Những kẻ nói hay mà không làm, thậm chí nói một đường làm một nẻo thời mong gì đạt đến mục đích cuối cùng của sự giải thoát. Chỉ lẫn quẩn trong ba đường ác đạo, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Mất đi kiếp này khó mong trở lại làm người.
———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s