THÀNH PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA

Những linh hồn loài động vật. Cầm, Thú, Bò Sát cơ may được đầu thai làm người, gặp lúc Văn Hóa Cội Nguồn ra đời, tiến hóa tu luyện trở thành linh hồn con người tức là nhơn đạo đã thành. Nhơn Đạo đã thành cũng có nghĩa là trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa. Rồi dày công tận độ nhân loại con người trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Làm Vua, Chúa, các cõi nước trời an vui tự tại.

————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn