THÀNH PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA

THÀNH PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA

Những linh hồn loài động vật. Cầm, Thú, Bò Sát cơ may được đầu thai làm người, gặp lúc Văn Hóa Cội Nguồn ra đời, tiến hóa tu luyện trở thành linh hồn con người tức là nhơn đạo đã thành. Nhơn Đạo đã thành cũng có nghĩa là trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa. Rồi dày công tận độ nhân loại con người trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Làm Vua, Chúa, các cõi nước trời an vui tự tại.

———————————————— Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s