QUỐC ĐẠO CHA ÔNG
Về nền Quốc Đạo Cha Ông
Có dòng nước thánh có sông đại từ
Có dòng cam lộ nhiệm mầu
Uống vào huệ sáng khổ sầu tiêu tan
Có đường lên thánh lên tiên
Quê hương châu báu ở trên cõi trời
Về Nguồn phúc đến gọi mời
Lên mây tận hưởng bao là niềm vui
Giàu sang hạnh phúc ấm no
Nhờ nương Nguồn Cội vững tin Cha Trời
Hướng về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Về nền Quốc Đạo viên thành ước mong
Tai ương kiếp nạn tiêu tan
An vui hạnh phúc bình an cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–