NỀN VĂN HIẾN

NỀN VĂN HIẾN

Nền Văn Hiến, Cội Nguồn Dân Tộc
Phải chăm lo, bảo vệ vững bền
Ai ơi hãy nhớ đừng quên
Anh linh truyền thống vẻ vang sáng ngời
Lời Quốc Tổ không rời Nguồn Cội
Từ nơi đây, sức mạnh dời non
Khó khăn cho mấy cũng qua
Đó là lời dạy Ông Cha lưu truyền
Tấm gương sáng anh hùng hào kiệt
Từ ngàn xưa, đến tận bây giờ
Vì non vì nước vì đời
Hi sinh tất cả không màng lợi danh
Nền Văn Hiến Cha Ông Nguồn Cội
Là con đường vận hội thăng hoa
Pháp Quyền Hiến Pháp Ông Cha
Muôn năm độc lập tự do thanh bình
Hiến Pháp Nguồn Cội giữ gìn
Dân giàu nước mạnh sang giàu ấm no
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s