ĐẠI TRÍ

Những gì có sắc có tướng đều là không thật, như huyễn không thật có, do nhân duyên nhóm họp tạo ra, vì vậy những cái tên đặt ra chỉ cho sắc, cho tướng, cũng chỉ là giả danh mà thôi, sự đánh dấu đặt tên cho sự vật chỉ là phương tiện đánh dấu đặt tên. Có thể một sự vật mà nhiều tên gọi khác nhau.

Người đại trí thật ra họ không có trí nào mới gọi là đại trí. Vì Sao ? Vì tất cả sắc, tất cả tướng, đều là như huyễn không thật có, do đó người trí trở thành vô trí không chấp sắc, chấp pháp, chấp tướng, chấp danh từ chi cả, mới thật là đại trí, hay còn gọi là chánh đẳng chánh giác.
—————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn