ĐẠI TRÍ

ĐẠI TRÍ

Những gì có sắc có tướng đều là không thật, như huyễn không thật có, do nhân duyên nhóm họp tạo ra, vì vậy những cái tên đặt ra chỉ cho sắc, cho tướng, cũng chỉ là giả danh mà thôi, sự đánh dấu đặt tên cho sự vật chỉ là phương tiện đánh dấu đặt tên. Có thể một sự vật mà nhiều tên gọi khác nhau.

Người đại trí thật ra họ không có trí nào mới gọi là đại trí. Vì Sao ? Vì tất cả sắc, tất cả tướng, đều là như huyễn không thật có, do đó người trí trở thành vô trí không chấp sắc, chấp pháp, chấp tướng, chấp danh từ chi cả, mới thật là đại trí, hay còn gọi là chánh đẳng chánh giác.
—————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s