NHỮNG AI

Những ai tánh thẳng lòng ngay
Hiền lương nhân nghĩa đức dày từ bi
Thiên đàng tự có lối đi
Phúc phần hưởng mãi nhờ ơn lộc trời
Tựa nương Nguồn Cội, Cội Nguồn
Cha Trời Địa Mẫu hộ phù chở che
Giàu lòng trung hiếu nghĩa nhân
Giúp người hành thiên sống chung thuận hòa
Người mà như thế đều là
Phật, Tiên, Thánh, Chúa xuống trần không sai
Những ai nầy hỡi những ai
Thiện lành thời được siêu sanh về trời
Hành ác nhất định đọa đày
Về nơi âm phủ khốn cùng hồn linh
Cội Nguồn cung phụng kính tin
Đời đời kiếp kiếp giàu sang đời
Mãn trần hồn được về trời
An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui

——————————————

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN