NGHỈ AN

Về Nguồn về Cội nghỉ an
Dù cho sóng gió phủ phàn nhân sinh
Dẫu nghèo nhưng lòng vẫn vui
Niềm tin Nguồn Cội càng thêm vững vàng
Đôi khi lệ ước chảy tràn
Nhưng rồi cũng hết mọi đàng tai qua
Niềm tin có Mẹ có Cha
Chở che, che chở vượt qua khốn cùng
Đường trần bể khổ quay cuồng
Đã nương Nguồn Cội không còn lo chi
Về Nguồn về Cội nghỉ an
Dù cho sóng gió phủ phàn nhân sinh.

—————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn