CHÚNG CON

Chúng con là những con hiền
Dâng lên lễ vật cúng dường Mẹ Cha
Lạc Long cùng với Âu Cơ
Cội Nguồn nhân loại tối cao đất trời
Trần gian kiếp phận làm người
Sống trong giả tạm khổ nhiều hơn vui
Bể trần cuộc sống chơi vơi
Khó mong thoát khỏi lao đao cuộc đời
Chúng con nương tựa về Nguồn
Nhờ Cha nhờ Mẹ dắt dìu chúng con
Cuộc đời như đám phù vân
Hợp tan, tan biến xoay vần đổi thay
Chúng con xin nguyện lắng nghe
Những lời Cha dạy trong kinh Cội Nguồn
Chúng con là những con hiền
Dâng lên lễ vật cúng dường Mẹ Cha

————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn