SAI LẦM -1

SAI LẦM

Có một số tu sĩ giữ nếp sống khác thường, nghĩ rằng mình đã thoát khỏi thế lực của ma vương. Nhưng thật ra họ còn nô lệ cho kiến thức, tuy thoát khỏi nô lệ cho Thần Quyền. Nhưng họ lại bị kiến thức chi phối chứng này, đắc kia, chấp pháp, chấp ngã, thọ giả không thoát khỏi mảnh lưới của Ma Vương

———————————————–

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s