SAI LẦM

Có một số tu sĩ giữ nếp sống khác thường, nghĩ rằng mình đã thoát khỏi thế lực của ma vương. Nhưng thật ra họ còn nô lệ cho kiến thức, tuy thoát khỏi nô lệ cho Thần Quyền. Nhưng họ lại bị kiến thức chi phối chứng này, đắc kia, chấp pháp, chấp ngã, thọ giả không thoát khỏi mảnh lưới của Ma Vương

———————————————–

Văn Hóa Cội Nguồn