NỞ CHỒI XUÂN XANH

NỞ CHỒI XUÂN XANH

Hỡi người con cháu Rồng Tiên
Sao không về Cội cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc cuộc đời
Không còn khốn khổ nhọc nhằn lao đao
Trần gian như giấc chiêm bao
Vô thường biến chuyển không sao nghĩ lường
Tai bay họa gởi ghé tìm
Cuộc đời vui ít khổ nhiều lần than
Chi bằng theo bước Cha Ông
Lắng nghe khúc nhạc Rồng Tiên, tiên Rồng
Hồn Linh tỏa sáng khắp cùng
An vui tự tại không còn trầm luân
Hỡi ai con cháu Rồng Tiên
Về Nguồn về Cội mà lên Thiên Đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s