NỞ CHỒI XUÂN XANH
 
Hỡi người con cháu Rồng Tiên
Sao không về Cội cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc cuộc đời
Không còn khốn khổ nhọc nhằn lao đao
Trần gian như giấc chiêm bao
Vô thường biến chuyển không sao nghĩ lường
Tai bay họa gởi ghé tìm
Cuộc đời vui ít khổ nhiều lần than
Chi bằng theo bước Cha Ông
Lắng nghe khúc nhạc Rồng Tiên, tiên Rồng
Hồn Linh tỏa sáng khắp cùng
An vui tự tại không còn trầm luân
Hỡi ai con cháu Rồng Tiên
Về Nguồn về Cội mà lên Thiên Đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————