KHÔNG AI

Trên cõi trần gian nầy không ai có thể sống mãi được, dù cho quyền lực đến đâu, của cải chất như núi. Cũng không sao tránh khỏi cái chết của thể xác, sự ra đi của linh hồn, rời khỏi thể xác mang theo được gì ? tiền bạc ư, vàng ngọc ư, nhà lầu, ô tô ư, quyền cao chức trọng ư, những thứ ấy đều bỏ lại tất cả. Chỉ có kiến thức chân thiện và sự giác ngộ mới thật sự là của mình theo mình mãi mãi hết kiếp nầy đến kiếp khác. Thiện thời siêu lên thiên đàng hưởng lạc an vui, ác thời sa đạo xuống các tầng Địa Phủ chịu muôn nghìn sự khổ. Hiểu như thế, truyền kinh thuyết giáo độ đời, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

—————————————-

***Văn Hóa Cội Nguồn