KHÔNG AI

KHÔNG AI

Trên cõi trần gian nầy không ai có thể sống mãi được, dù cho quyền lực đến đâu, của cải chất như núi. Cũng không sao tránh khỏi cái chết của thể xác, sự ra đi của linh hồn, rời khỏi thể xác mang theo được gì ? tiền bạc ư, vàng ngọc ư, nhà lầu, ô tô ư, quyền cao chức trọng ư, những thứ ấy đều bỏ lại tất cả. Chỉ có kiến thức chân thiện và sự giác ngộ mới thật sự là của mình theo mình mãi mãi hết kiếp nầy đến kiếp khác. Thiện thời siêu lên thiên đàng hưởng lạc an vui, ác thời sa đạo xuống các tầng Địa Phủ chịu muôn nghìn sự khổ. Hiểu như thế, truyền kinh thuyết giáo độ đời, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

—————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s