NGÀY HỘI CHÚNG CON

NGÀY HỘI CHÚNG CON

Thành tâm cầu nguyện Cha Trời
Chứng tri công đức tấm lòng chúng con
Về Nguồn theo bước Cha Ông
Vì dân vì nước chung tay diệt thù
Làm cho non nước thanh bình
Làm cho cuộc sống không còn khổ đau
Hào quang văn hóa sáng soi
Khắp cùng thế giới cứu nguy sống còn
Đội ơn Quốc Tổ Vua Hùng
Truyền trao chánh giáo nhiệm mầu biết bao
Thiên ấn thiên bút tối cao
Thậm thâm vi diệu không sao nghĩ bàn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Làm theo Thiên Ý hết lòng kính tin
Hôm nay ngày hội chúng con
Tôn vinh Nguồn Cội Cha Ông, Cội Nguồn
Thành tâm cầu nguyện Cha Trời
Chứng tri công đức tấm lòng chúng con

————————————-
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s