BỎ LẠI SAU LƯNG

Bạn từ lầm lạc về Nguồn
Sau lưng bỏ lại những gì tối tăm
Ngược dòng tìm lại nước trong
Quay đầu là đến bên kia cõi bờ
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Tiêu tan ác nghiệp vãn hồi quê tiên
Cõi trời nào phải xa xăm
Ở ngay trước mắt khi tâm thiện lành
Bạn từ lầm lạc về Nguồn
Sau lưng bỏ lại những gì tối tăm
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn