BỎ LẠI SAU LƯNG -1

BỎ LẠI SAU LƯNG

Bạn từ lầm lạc về Nguồn
Sau lưng bỏ lại những gì tối tăm
Ngược dòng tìm lại nước trong
Quay đầu là đến bên kia cõi bờ
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Tiêu tan ác nghiệp vãn hồi quê tiên
Cõi trời nào phải xa xăm
Ở ngay trước mắt khi tâm thiện lành
Bạn từ lầm lạc về Nguồn
Sau lưng bỏ lại những gì tối tăm
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s