VỮNG TAY CHÈO – 1

VỮNG TAY CHÈO

Cội Nguồn nắm vững tay chèo
Dời non lấp biển cũng thường sá chi
Khôn ngoan việc nước nên đi
Đồng Bào một bọc anh em một nhà
Xưa nay hào kiệt anh hùng
Đem thân đổi lấy sơn hà giang san
Sống chết nào có sờn gan
Hiếu trung chắc dạ dọc ngang đất trời
Cội Nguồn nắm vững tay chèo
Dời non lấp biển cũng thường sá chi

***

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s