VỮNG TAY CHÈO

Cội Nguồn nắm vững tay chèo
Dời non lấp biển cũng thường sá chi
Khôn ngoan việc nước nên đi
Đồng Bào một bọc anh em một nhà
Xưa nay hào kiệt anh hùng
Đem thân đổi lấy sơn hà giang san
Sống chết nào có sờn gan
Hiếu trung chắc dạ dọc ngang đất trời
Cội Nguồn nắm vững tay chèo
Dời non lấp biển cũng thường sá chi

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN