GIÁC NGỘ -2

GIÁC NGỘ

Rất nhiều Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo cổ vũ nương nhờ tha lực cứu rỗi linh hồn sau khi chết. Theo Văn Hóa Cội Nguồn tự lực, và tha lực luôn luôn đi song song với nhau. Ví như cây cần nước để phát triển tươi tốt. Nếu cây chỉ cần nước không tự nổ lực bản thân thời không bao giờ trở nên xanh tốt được.
——————————————-
VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s