GIÁC NGỘ

Rất nhiều Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo cổ vũ nương nhờ tha lực cứu rỗi linh hồn sau khi chết.
Theo Văn Hóa Cội Nguồn tự lực, và tha lực luôn luôn đi song song với nhau. Ví như cây cần nước để phát triển tươi tốt. Nếu cây chỉ cần nước không tự nổ lực bản thân thời không bao giờ trở nên xanh tốt được.
——————————————-
VĂN HOÁ CỘI NGUỒN