NHỮNG CƠ BẢN CẦN BIẾT KHÔNG THỂ LÀM KHÁC ĐI ĐƯỢC

NHỮNG CƠ BẢN CẦN BIẾT
KHÔNG THỂ LÀM KHÁC ĐI ĐƯỢC

Nói gì thời nói, làm gì thời làm. Quyền tự do căn bản con người mà Tạo Hóa đã ban cho. Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc.
Mưu cầu một đất nước đổi mới, không còn độc tài độc trị. Nhân Quyền Dân Chủ công bằng bình đẳng văn minh. Điều trước hết là phải tôn thờ Quốc Tổ. Cội rể vững chắc của dân tộc việt Nam. Nhất là truyền thống anh linh Rồng Tiên. Gần hai nghìn năm lệ thuộc phương Bắc giặc tàu. Nhưng phương Bắc giặc tàu không đồng hóa được dân tộc Việt Nam là nhờ vào truyền thống anh linh Tiên Rồng nầy. Và hôm nay đã sống dậy tỏa sáng.
Vì thế tôn thờ Quốc Tổ. Cũng như phát huy Văn Hóa Tiên Rồng Cội Nguồn. Trở thành nền Quốc Đạo dân tộc. Là điều cơ bản cần làm ngay. Điều đáng nói chúng ta là con cháu Tiên Rồng con dân Đại Việt. Luôn tiếp nối thừa kế di chí Ông Cha, Những gì Ông Cha đã để lại cho chúng ta . Đó là hai di sản quý báu
1- là non sông Tổ Quốc.
2- Văn Hóa Cội Nguồn anh linh Tiên Rồng dân tộc.
Nếu chúng ta không hiểu được điều nầy. Dù có lập lên nhà nước gì đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Con cháu Văn Lang nay là con dân Đại Việt thừa kế di chí Ông Cha mở rộng bờ cõi về Nam . Làm chủ Địa Long Vũ Trụ hình chữ S
Đó cũng là Ý Trời, Cũng như lời truyền dạy Quốc Tổ Hùng Vương con cháu Tiên Rồng phải làm chủ Địa Long vũ trụ hình chữ  S
Dựng lại cơ nghiệp Ông Cha, mà quên đi Quốc Tổ, Cũng như đoàn kết dân tộc mà đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn Rồng Tiên, thì coi như chúng ta đã đi sai đường lạc hướng. kết quả là đi đến diệt vong, cũng như rơi vào cảnh nô lệ. Vì chúng ta phản lại Cội Nguồn Tổ Tiên của chúng ta. Mất Gốc đương nhiên dân tộc Việt Nam chúng ta phải héo cành rũ ngọn, là điều không thể tránh khỏi.
*********
Từ thuở lạc Cội lạc Nguồn
Đinh , Lê, Lý, Trần, Lê cho đến ngày nay
Vì quên tôn thờ Quốc Tổ trong các cơ quan nhà nước
Tai bay họa gởi dập dồn
Có thờ nhưng chẳng ra hồn
Chỉ là cho có lệ Thánh Thần tránh xa
Quỷ Ma có dịp chuyển xây
Làm cho đất nước chẳng yên khốn cùng
Lần nầy đổi mới sống còn
Tôn thờ Quốc Tổ khắp cùng cơ quan
Khắp cùng tất cả chúng dân
Việt Nam nhất định muôn năm trường tồn
* * *

VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s