NGHI THỨC TANG LỄ CƯ GIA

KHAI KINH SỐ 9

NGHI THỨC TANG LỄ CƯ GIA

LỄ KHAI KINH

CỬ TÁN:
Tâm nhiên ngũ phận

Phổ biến thập phương

Hương yên đồng tử ngộ chơn thường

Tỷ quán thiệt nan lường

Thoại ái trường quang

Kham hiến pháp trung ương.

Nam Mô A Men:  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ( 3 lần )

CỬ TÁN TIẾP:

Hải chấn triều Âm thuyết phổ môn

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn

Dương chi nhất đích chơn cam lộ

Tán tác sơn hà địa địa xuân.

Nam Mô A Men: Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần)

CHỦ LỄ NÓI PHÁP NGỮ:

Phù thử thủy giả

Bát công đức thủy tự thiên chơn

Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần

Biến nhập tỳ lô hoa tạng giới

Cá trung vô xứ bất siêu luân

Thủy bất tẩy thủy

Diệu cực pháp thân

Trần bất nhiễn trần

Phản tác tự kỷ

Quyên trừ Nội Ngoại

Đản địch đàn tràng

Sái khô mộ chi, tác dương xuân( hay phùng xuân)

Kiết uế ban nhi thành tịnh độ

Sở vị Đạo Nội Ngoại

Trung Gian vô trược uế

Thánh, Phàm, u hiển

Tổng thanh lương

CỬ TÁN:

Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy

Năng linh nhất đích biến thập phương

Tinh chuyên cấu uế tận tiêu trừ

Phổ sái pháp diên ( đàn tràng) tất tịnh thanh.

Nam Mô A Men Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu ( 3 lần)

CHỦ LỄ CỬ:

Giáo hữu Đại Bi Chơn Ngôn cẩn trì y tụng.

ĐỒNG TỤNG LONG HOA ĐẠI BI

Ở phần trước Quốc Bảo Khai Kinh

Tụng xong Chủ Lễ

CỬU TÁN:

Cha Trời Địa Mẫu: Như tịnh mãn nguyện. Diệt như thiên nhật phóng quang minh.

Viên quang phổ chiếu ư thập phương

Hỷ xả từ bi giai cụ túc

Nam Mô A Men :

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Vô tận hư không cảm ứng linh thiên khắp cùng vũ trụ.

CHỦ LỄ XƯỚNG:

Kê thủ từ bi đấng Giác Tôn

Cảm đương phước đức khất từ ân

Vô biên khổ ải vô biên chứng

Ngũ thể đầu thành sạch nhục căn

Chí Tôn:  Đức tướng nan tận tán dương

Kim hửu đệ tử ——————chúng đẳng tu hương hiến cúng phúng kinh—————-( khai kinh——————)

Kỳ siêu độ sự.

Kim tắc cần cụ khai khởi sớ chương: Cung bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Duy nguyện từ bi phủ thùy chứng giám.

( đến đây công văn đọc sớ)

CỬ TÁN:

Cha Trời, Địa Mẫu ứng linh thiên

Cứu độ Hồn Linh khắp mọi miền

Thành tâm cung kính dù một niệm

Siêu sanh thiên giới sống bình yên

Nam Mô A Men:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. ( 3 lần).

ĐỒNG TỤNG:

Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu.

ĐỒNG TỤNG

LONG HOA BÁT NHÃ MẬT ĐA TÂM KINH

Ở phần sau cùng Quốc Bảo Khai Kinh

Xong rồi tiếp đến tụng vãng sanh quyết định chơn ngôn

Nam mô a di đa bà dạ. Đá tha dà đa dạ. Đá địa dạ tha. A di lị đô bà tỳ. A di li đá, tất đam bà tỳ. A di li đá, tỳ ca lan đế. A di li đá, tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ. Ta bà ha ( 3 lần )

ĐỒNG TỤNG:

Nguyện sanh Thiên Giới sống an vui

Cực Lạc trường sanh không già chết

Trở về Nguồn Cội ngộ tâm giải thoát

Hết khổ hết sầu dứt đọa sa.

ĐỒNG HÒA

Nam Mô A Men:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, ứng linh khắp cả pháp giới hư không cứu khổ Hương Linh siêu sanh Thiên Giới.

ĐỒNG XƯỚNG TỤNG :

Cội Cha Ông hư không rỗng lặng

Cảm ứng linh khó đặng nghĩ bàn

Pháp Thân vi diệu Đạo Tràng

Linh Linh ứng ứng khắp cùng ứng linh

Chúng con thệ nguyện quy y

Hành trì Thiên Ý rộng gieo đức lành

Nam Mô vô tận Cội Nguồn

A Men như ý nguyện thành A Men

*          *           *

GHI CHÚ:

Trước khi làm lễ khai kinh. Trên bàn phải có quyển kinh để sẳn. Trong lúc đại chúng tụng tám câu kinh kệ nầy.  Vị Chủ Lễ đưa tay trái mở quyển kinh ra thì mới đúng pháp khai kinh.

—————————-

BÀI SÁM TÁNG

Đưa Tang. Hay Tụng Kinh siêu độ hồn linh

Cõi hồng trần giở thân trăm tuổi

Kiếp phù sanh thay đổi vô thường

Có thân nên khổ không ngừng

Sanh già bệnh tử có chừa ai đâu

Bởi phàm thân khó mong tránh khổ

Thân mất rồi chôn bỏ nghĩa trang

Hay là tống táng đồng hoang

Hay là chôn cất xốm làng cách xa

Mau giác ngộ thiện tâm giải thoát

Nương Cội Nguồn chuyển kiếp siêu sanh

Cha Trời, Địa Mẫu anh linh

Thần thông vô hạn vô biên tận cùng

Hồn Linh nhớ niệm Cha Trời

Siêu thăng cực lạc phản hồi Thiên Quê

Xa Cội Nguồn lạc lối lầm mê

Vô Minh xây chuyển ê hề họa tai

Trần gian cõi tạm xưa nay

Sống thời còn đó trắng tay lìa trần

Khi chết đi sang giàu cũng bỏ

Hồn ra đi muôn thuở trở về

Dù cho giàu đến cở nào

Cũng đành bỏ lại rốt cùng như không

Còn thân còn cả giang san

Mất thân đến cả cả cháu con cũng lìa

Hồn thức tỉnh mau về Nguồn Cội

Niệm Trời Cha hết tội siêu thăng

Không còn sa đọa chuyển luân

Ra vào ba cõi xuống lên sáu đường

Đời dĩ vãng gương người còn đó

Tranh giành nhau nào có được chi

Làm vua đến lúc ra đi

Cung vàng điện ngọc đem theo được nào

Gieo nghiệp ác Âm Tào tới trước

Cõi Âm Ti muôn kiếp khốn nguy

Hồn linh khốn khổ biết bao

Hành hình đủ thứ đớn đau nghìn trùng

Khi còn sống không tìm về Cội

Thân mất rồi Hồn lạc sông mê

Ác nghiệp xây chuyển thảm thê

Luân hồi báo quả biết bao thảm sầu

Hồn mau tỉnh quay đầu bờ giác

Nghe kệ kinh giải thoát họa tai

Mau mau tỉnh giất u mê

Tìm về Nguồn Cội theo chân Cha Trời

Quyền lực mấy kiếp người giả tạm

Sang đến đâu khó trọn mang theo

Rốt rồi tất cả đều không

Chỉ còn nghiệp ác mang theo đọa đày

Trường danh lợi mưu nầy kế nọ

Án công hầu thủ đoạn đua chen

Sang, giàu, nghèo, khổ tài năng

Chung quy rồi cũng một phen tan tành

Kiếp bụi trần trả lại bụi trần

Hồn lìa khỏi xác thảy đều trắng tay

Bao những kẻ lầm mê tàn bạo

Tưởng đâu rằng sự nghiệp muôn năm

Thủy Hoàng thời được cái chi

HítLe đổ nát biết bao nhọc nhằn

Vậy mới biết sang hèn quyền thế

Dại với khôn giàu có vua quan

Cuối cùng một nấm mồ hoang

Cái thân thối rữa đất ăn còn gì

Ôi sách sử còn ghi phản tỉnh

Họ Thạch giàu hơn cả ông vua

Cuối cùng cũng lại trắng tay

Chết đi hóa kiếp sanh ra thằng lằng

Hồn ơi hỡi phản hồi thức tỉnh

Tám trăm năm Bành Tổ sống lâu

Cuối cùng xác cũng già nua

Xác trần bỏ lại ở nơi cõi trần

Biết bao kẻ xanh mày mặt ngọc

Biết bao người vàng bạc ức muôn

Xem đi xét lại chung quy

Cuối cùng rốt lại còn chi sạch sành

Hãy tỉnh giấc quy về Nguồn Cội

Niệm Trời Cha vạn hội siêu thăng

Thiên Đàng cực lạc an ban

Đất đai châu báu hào quang sáng ngời

Mùi tục lụy vướng vào là khổ

Bả lợi danh cám dỗ khốn nguy

Sống thời thấy chết còn chi

Mấy ai sống mãi uổng công tranh giành

Còn chút trí xét đời nghĩ lại

Chốn trần gian cõi tạm vô thường

Vắng đi hơi thở còn gì

Xác thân bỏ lại Linh Hồn bơ vơ

Hãy thức tỉnh nương nhờ Nguồn Cội

Niệm Cha Trời hồn đặng siêu thăng

Về Trời sống mãi  vô biên

Thiên Đàng Cực Lạc bình yên sang giàu

Lời kệ kinh nghe rồi tỉnh giất

Muôn việc đời rốt hết là không

Chỉ còn tánh đức thiện căn

Mới là đáng quý linh thiên tột cùng

Xét thân nầy đến hồi tan rã

Thời hết mong khó nổi tu nhơn

Nghiệp trần xây chuyển hồn linh

Tam đồ sa đọa biết bao khốn cùng

Chờ đến lúc không còn hơi thở

Thời ôi thôi khó thể lo toan

Hồn linh vào cảnh tối tăm

Khó mong thoát khỏi Âm Ti đọa đày

Sống cứ mãi mê lầm trần thế

Mà quên đi cái chết không xa

Trăm năm cũng chẳng đâu là

Cuối cùng nhận lấy nấm mồ nghìn thu

Bóng trăng lu buồn ru ác xế

Tháng ngày qua thăm ghé mộ phần

Cỏ xanh quạnh quẽ vô cùng

Gió, Mưa, Nắng, Tuyết, bão bùng cô đơn

Hồn tỉnh giấc nghe kinh nhẹ gót

Vượt sông mê bờ giác không xa

Kìa là Đức Mẹ Trời Cha

Nương nhờ thần lực vượt qua mê lầm

Nguyện siêu sanh về miền cực lạc

Nguyện xa lìa ác nghiệp trần lao

Thiên Đàng tiên cảnh an vui

Trường xuân tự tại, tiêu dao hưởng nhàn

Nam Mô vô tận Đạo Tràng

A Men giải khổ linh hồn, A Men

**************

THIỀN SƯ TƯỜNG KHÔNG VÂN THÍCH HẠNH PHONG

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s