NGHI THỨC KHAI KINH CẦU SIÊU CŨNG NHƯ NGHI THỨC CẦU SIÊU

KHAI KINH SỐ 8

NGHI THỨC KHAI KINH CẦU SIÊU

CŨNG NHƯ NGHI THỨC CẦU SIÊU

NGHI THỨC:

Đại chúng tề tựu, ban chủ lễ thắp đèn, đốt hương. Một bên Duyệt chúng (Mõ) một bên duy ma ( chuông)  ban chủ lễ đứng ngay ngắn chấp tay trước ngực. Nghe chuông đánh ba hồi 3 tiếng.

Chủ Lễ bước tới trước một bước mật niệm.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Án lam xóa ha  (đọc 3 lần)

Gõ tiếng chuông niệm tiếp

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ

Đạt mạ ta phạ, bà phạ, truật độ hám

Chủ Lễ lạy quỳ ngay thẳng. Cầm 3 cây hương dâng lên ngang trán xướng niệm.

Nguyện đem lòng thành kính

Dâng lên đấng Tổ Tiên

Đấng tối cao thiêng liêng

Cùng Cha Trời, Địa Mẫu

Phật, Thánh, Tiên, cao cả

Khắp pháp giới mười phương

Nguyện tối cao ân trên

Cảm ứng linh gia hộ

Cảm ứng linh tận độ

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

KỲ NGUYỆN:

Kim ( Nay)  có đệ tử chúng con tên là:———————–

Niên ————–nguyệt—————–nhật—————

Kim cứ ( Tại ) Cư Gia, Chùa, Đình, Đền, Thất,  Thôn——————–Xã———————-

Quận Huyện———————–Tỉnh———————-Nước Việt Nam.

Gia Đường:  Kiến đàn cung phụng Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tu hương phúng kinh————–( phục hồn) Tiên Linh húy kỵ—————-) cầu siêu độ sự.

Kim ( nay) tên gia chủ ——————phụng vị————-

Tên hương linh. Dứt sạch nghiệp chướng, tốc xả mê đồ siêu sanh Thiên Giới. Cung kính Cha Trời Mẹ Trời. Duy nguyện phù thùy chứng giám.

TÁN DƯƠNG

Đấng Cha Ông Tối Thượng

Vũ Trụ chẳng ai bằng

Cội Nguồn của muôn loài

Cha Trời luôn truyền dạy

Quy Y về Nguồn Cội

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Siêu sanh trở về trời

Hưởng phước vô cùng tận.

QUÁNG TƯỞNG

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu

Cảm ứng linh không thể nghĩ bàn

Pháp thân vi diệu Đạo Tràng

Linh linh ứng ứng khắp cùng ứng linh

Cội Nguồn cung kính quy y

Về trời sống mãi không gì vui hơn.

KÍNH LỄ:

Nhất tâm cung kính:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tối cao Tam Bảo. Cội Nguồn tất cả. Khắp pháp giới hư không. Bao trùm Trần Gian, Thiên Đàng Địa Phủ. Quá khứ, hiện tại, vị lai.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nhất tâm cung kính:

Chí Tôn Thiên Đế. Long Hoa Giáo Chủ. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nhất tâm cung kính:

Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ. Pháp thân phân hóa mười phương. Chuyển đại pháp luân. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ khắp Ta Bà thế giới sanh linh.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Ban Chủ Lễ cũng như ban hộ niệm đồng tụng LONG HOA ĐẠI BI ở phần đầu Quốc Bảo Khai Kinh

TÁC BẠCH TIÊN SỚ:

Kế thủ ứng linh đấng Cha Ông

Cảm tương phước đức khấc từ ân

Vô biên khổ ải, vô  biên dứt

Ngũ thể đầu thành tịnh lục căn.

Kim hữu đệ tử chúng con.——————phụng sự tu hương phúng kinh—————–( tịch điện” trai tuần, húy kỵ)————–kỳ siêu độ sự.

Kim tắc:  Thượng khởi sớ chương.  Cung bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Duy hào tướng quang trung, phủ thùy minh chứng. ( đọc sớ )

PHỤC DĨ:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Ban xuống ân sâu. Ứng linh giải thoát chi môn. Siêu sanh Thiên Đàng Cực Lạc.

BÀI VỊ SỚ:

Việt Nam Quốc.——————-Tỉnh——————-Quận Huyện. Hiện trú ngụ tại Thôn—————-Xã  Phụng sự tu hương phúng kinh ( thiên cửu——————( * )————–húy kỵ ) Khai kinh chi lễ báo đáp thù ân kỳ siêu độ sự.

Kim đệ tử ( tang chủ) Đồng gia môn hiếu quyến. Nội, Ngoại đại tiểu đẳng.

DUY NHẬT BÁI CAN:

Cội Nguồn Cha Ông phủ thùy tiếp độ

THỐNG NIỆM:

Phụng vị——————( phủ quân” nhụ nhơn” chi linh cửu ) chi linh.

TRƯỢNG THỪA:

Cội Nguồn:  Dĩ siêu thăng. Toàn lại Thiên Bút Kinh Văn nhi giải thoát tư lâm————( * )————-khai kinh chi lễ, kiền trượng thiền hòa ( Đạo Tràng) chi niệm phúng tụng Đại Thừa. Đại Đạo Thiên Ý Trời Cha. Gia trì siêu sanh Thiên Giới.

ĐẢNH LỄ:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tập thử hương nhơn cầu siêu độ sự. Kim tắc cẩn cụ sớ văn hòa nam bái bạch.

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tác đại chứng minh

Nam Mô A Men

Chí Tôn Thiên Đế, Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa. Tác đại chứng minh.

Nam Mô A Men

CUNG PHỤNG:

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tiếp dẫn. Địa Tạng Từ Tôn, tiếp xuất u đồ chi khổ. Minh Dương Liệt Thánh đồng thùy mẫn niệm chi tâm.

PHỤC NGUYỆN:

Từ bi vô lượng lân mẫn hửu tình . Tiếp hương linh Thiên Đàng Cực Lạc tiêu diêu. Phò dương quyến Nam Sơn thọ khảo.

NGƯỠNG LẠI:

Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu chứng minh cẩn sớ.

Tuế thứ —————niên————–nguyệt————–nhật.

Con Cháu đệ tử chúng đẳng:

Hòa Nam Thượng Sớ.

Nếu không sớ thì:

Kim tắc ( 1 ) Cung Bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, duy nguyện từ bi phủ thùy tiếp độ:

Phụng vị ————–tên hương linh—————chi hương linh. Nguyên thừa ơn trên dĩ siêu thăng, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.

Khuông phò Tín Chủ dĩ bình an. Tỷ hộ toàn gia nhi khương thái. Thiệt Lại hồng ân Cha Trời Địa Mẫu chứng minh cẩn bạch.

LINH CHÚ DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế. Đà la ni đế, ni ha ra đế

Ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha  (3 lần)

CHỦ LỄ XƯỚNG:

Thỉnh linh quy y Cội Nguồn

Thỉnh linh quy y Cội Nguồn

Thỉnh linh quy y Cội Nguồn

Đồng niệm: cho đến khi rước linh ảnh, hoặc bài vị đến trước bàn thờ Cha Trời Mẹ Trời.

Nam Mô A Men. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa linh ứng, ứng linh.

CHỦ LỄ XƯỚNG:

Trở về Cội Nguồn. Thành Tâm kính lễ

Đồng Hòa.

Tam Bái

Hửu chức xướng:

Hồ quỳ:

Hương Linh quy y Cội Nguồn

Hương Linh quy y Cha Trời

Hương Linh quy y Địa Mẫu

Hương Linh quy y Cội Nguồn. Hương Linh không còn sanh tử

Hương Linh quy y Cha Trời .  Hương Linh không còn khổ não

Hương Linh quy y Mẹ trời . Hương Linh không còn sa vào ác đạo

Hương Linh trở về Cội Nguồn. Hương Linh thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

NGUYỆN:

Tổ Tiên Cha Trời, Địa Mẫu phóng quang tiếp độ ——————Phục vị —————-chi Hương Linh

ĐỒNG HÒA:

Siêu sanh Thiên Giới

CHỦ LỄ SÁM THÁN:

Tội từ tâm khởi, đem tâm sám

Tâm giác ngộ rồi, tội liền tiêu

Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không

Thế mới thật là chơn sám hối

Nguyện Hương Linh.

ĐỒNG HÒA

Tội ức kiếp biến tan

ĐỒNG TÁN:

Thiện Tài đồng tử

Ngũ phận tam tham

Siêu sanh tử độ hương hồn

Tảo vãng về trời

Nhược nhơn, nhược nhơn quy y Nguồn Cội

Bất đọa tam đồ:

Nam Mô A Men:  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chứng minh ( 3 lần )

CHỦ LỄ XƯỚNG:

Linh tại Cửu Huyền , đảnh lễ tạ

ĐỒNG HÒA:

Tam Bái

TẢ CHỨC XƯỚNG:

Thỉnh Linh hoàn cựu sở.

KHAI KINH KỆ

Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu.

ĐỒNG TỤNG:

Long Hoa bát nhã mật đa tâm kinh. Ở phần sau cùng Quốc Bảo khai kinh.

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô a di đa bà dạ. Đá tha già đa dạ. Đá địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đá. Tất đam bà tỳ. A đi rị Đá, tỳ ca lan đế. A di rị đá. Tỳ ca lan đa. Già di nị. Già già na. Chỉ đa ca lệ. Ta bà ha.

HỒI HƯỚNG:

Cầu siêu công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang siêu độ

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Nguyện theo Thiên Ý hành Đại Đạo

Nguyện an trụ chân như Nguồn Cội

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cọng thành Đại Đạo.

PHỤC NGUYỆN:

Đệ Tử Chúng Đẳng :  Cập Tín Chủ cung tựu Cha Trời Địa Mẫu, phúng tụng đại thừa kinh chú, xưng tán hồng danh Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Công đức chuyên vì kỳ siêu Hương Linh—————–pháp danh—————tốc xả mê đồ, siêu sanh Thiên Giới. Nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu.

Nguyện Hương Linh đắc Đạo cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. Âm Siêu Dương thái , pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình. Nhân Loại anh em khắp cùng, tề thành Đại Đạo.

Nam Mô A Men:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu cứu khổ ban xuống ân sâu

TAM TỰ QUY Y:

Tự Quy Y  Nguồn Cội : Tổ Tiên, tối cao vô thượng.

Đương nguyện, chúng sanh. Nhân loại anh em thế giải Đại Đạo phát vô Thượng Tâm.

( gõ tiếng chuông đồng lạy 1 lạy)

Tự Quy Y  Thiên Ấn,Thiên Bút :

Đương nguyện, chúng sanh. Nhân Loại anh em, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải.

( gõ tiếng chuông đồng lạy 1 lạy )

Tự Quy Y Cha Trời, Địa Mẫu:

Đương nguyện, chúng sanh. Nhân loại anh em thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.

( gõ tiếng chuông đồng lạy 3 lạy bái bốn bái)

*          *           *

SỚ LÀM TUẦN

Vạn Đức Từ Tôn. Chững tế u minh chi lộ—————-tuần phủ chi kiền, kỳ tiến bạt chi chương. Nhứt niệm chí thành, thập phương cảm cách.

BÀI SỚ VỊ:

Việt Nam Quốc————————–Tỉnh——————Quận Huyện———————Xã——————–Thôn. Cung tự vu———————-Tự Phụng Sự tu hương phúng kinh——————–chi trai tuần báo đức thù ân kỳ siêu độ sự.

Kim đệ tử chúng con————————–

Duy Nhật Bái Can:

Cội Nguồn Tối Cao : Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu phủ thùy tiếp độ.

THỐNG NIỆM:

Phụng vị———————

Trượng Thừa:

Hồng Ân Cha Trời, Địa Mẫu, ban cho các cõi nước Trời. Y diệu pháp cao đăng Thiên Đàng Cực Lạc.

Tư Lâm—————–Chi trai tuần. Chánh tri khôn phủ đệ—————-Điện——————Minh Vương án tiền trình quá. Do thị túc thanh phạm vũ. Tổ Triễn trai nghi, kiền trượng thiền hòa tuyên dương pháp sự. Phúng tụng Đại Thừa. Pháp bảo tôn kinh. Gia thì vãng sanh tịnh độ thần chú.

ĐẢNH LỄ :

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tam Thân Bửu Tướng. Vạn Đức Kim Dung, tập thử Thiện Nhơn. Kỳ cầu siêu độ. Kim tắc cẩn cụ, sớ văn hòa nam bái bạch.

Nam Mô A Men:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa mẫu hóa độ Linh Căn cảm ứng chứng minh.

Nam Mô A Men:

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cảm ứng chứng minh

DIÊM PHỤNG:

Tam thừa Thượng Thánh. Tứ Phủ Vương Quan. Thập Điện Tử Vương. Minh Vương Liệt Thánh đồng thùy tiếp độ, cọng chứng vãng sanh.

PHỤC NGUYỆN:

Từ Bi bất xả. Tế độ vô biên. Quá giả xá. Tội giả trừ. Tiếp Hương Linh, suyền đăng siêu sanh Thiên Đàng Cực Lạc. Phước tự tăng, lộc tự chí.

Bảo nhi tôn thọ hưởng Nam Sơn.

NGƯỠNG LẠI:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Chứng minh cẩn sớ

Tuế thứ—————niên—————nguyệt—————

Đệ Tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ.

——————————————–

Những điều cần chú ý:

Quốc Bảo khai kinh, là những phần Văn Kinh cơ bản. Còn muốn thêm hay bớt kinh văn. Cho phù hợp khôn khổ hành lễ. NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN. Thời ban tổ chức khai kinh. Cũng người tổ chức khai kinh, không cần phải khuôn rập theo Văn Kinh. Mà tùy nghi thêm hoặc bớt Văn Kinh. Cho phù hợp nơi hành lễ. Không làm trở ngại cho việc hành lễ.

*           *           *

THIỀN SƯ TƯỜNG KHÔNG VÂN THÍCH HẠNH PHONG

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s