NGHI THỨC KHAI KINH NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA

KHAI KINH SỐ 7

ĐỌC TỤNG NHÂN LUÂN

HIẾU NGHĨA

Chuông đánh ba hồi 3 tiếng, thắp đèn đốt hương

Chấp tay ngang ngực niệm

Án Lam xóa ha ( 3 lần)

Đánh tiếng chuông niệm tiếp

Án Ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ.

Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám ( 3 lần)

Tiếp theo

Lạy 3 lạy quỳ ngay thẳng cầm ba cây hương ngang trán niệm.

Nguyện đem lòng thành kính

Cầu lên đức Tổ Tiên

Cha Trời cùng Địa Mẫu

Cứu khổ chúng chúng con

Tai họa biến tiêu tan

Sống bình yên an lạc

CẦU NGUYỆN:

Nay có Con, Cháu, Đệ Tử tên là:——————–ở tại Thôn—————–Xã———————Quận Huyện—————————–Tỉnh———————Nước Việt Nam

Tại nơi Cư Gia , Am, Thất, Miếu, Đình, Đền, Chùa. Tụng kinh trì chú. Nhơn Luân Hiếu Nghĩa. Xả bỏ mê đồ. Siêu sanh thiên giới. Gia đình hạnh phúc, gia đạo yên vui. Nguyện Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu ứng linh chứng giám. Nam Mô A Men.

Nhất tâm cung kính:  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tối cao Tam Bảo. Pháp Thân vô cùng vô tận khắp pháp giới hư không. Bao trùm quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nhất tâm cung kính:  Chí Tôn Thiên Đế, Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy )

Nhất tâm cung kính: Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Pháp Thân phân hóa mười phương. Chuyển đại pháp luân. Khắp cả Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ sanh linh khắp Ta Bà thế giới.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

KHAI KINH

Gõ 5 tiếng Chuông xong. Gõ 4 tiếng Mõ rời từng tiếng một, nghỉ hai nhịp.  Tiếp theo gõ hai tiếng Mõ liền nhau, rồi nghỉ một nhịp gõ tiếng Mõ cuối cùng, tổng cọng là 7 tiếng Mõ.

Sau đó Chuông – Mõ hòa nhau như sau.

Chuông một tiếng, Mõ một tiếng.

Chuông đủ 3 tiếng, thời ngưng chờ Mõ đánh thêm một tiếng nữa, tiếng thứ 4, thứ 5, thứ 6 liền nhau rồi Chuông gõ cùng lúc với tiếng Mõ thứ 7.

Tiếp theo là xướng kệ, tụng kinh.

Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Trăm nghìn ức kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Tụng kinh công đức thù thắng hạnh

Tiêu tan tai họa chuyển siêu sanh

Phổ nguyện Cha Trời Thiên Ý Luật

Về Trời hưởng phước rạng uy danh

( gõ chuông đồng bái lạy)

Nguyện theo Truyền Thống chí Cha Ông

Phổ hóa Chân Như Cội đại đồng

Tiêu tan nghiệp chướng vô ức kiếp

Diệt trừ phiền não huệ linh thông

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nguyện theo Nguồn Cội Đức Trời Cha

Thành Phật, Thánh, Tiên khắp hà sa

Cứu khổ ban vui cùng nhân loại

Từ Bi mở rộng huệ nở hoa

Cha Trời, Địa Mẫu sáng soi

Chứng tri công đức chúng con hành trì

Lời kinh chuyển khắp, Hửu, Vô vi

Gieo nền Chánh Giáo sanh sôi nẩy mầm

Lời kinh tận độ khắp cùng

Xóa tan khốn khổ trở về Thiên Ban

Nam Mô vô tận hư không

A Men như ý ước mong đạt thành

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Phần khai kinh đến đây là hết

Tiếp theo là phần tụng kinh. Chọn lấy những phần kinh trong  Kinh Nhân Luân, Hiếu Nghĩa. Trì Tụng.

*        *         *

Tụng kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa xong

Thời xướng tụng đọc tam nguyện.

Nam Mô A Men:

Đương nguyện Thế Nhân, quy kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận Theo Kinh Bảo Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nam Mô A Men:

Đương nguyện Thế Nhân, phát vô thượng tâm thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nam Mô A Men:

Đương nguyện Thế Nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Ban hộ niệm cũng như ban trì tụng đồng xướng kệ tụng đọc rằng.

Nguyện đem công đức nầy

Hồi hướng đến khắp cùng

Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ

Hết khổ sống hạnh phúc an vui

*          *           *

Phần khai kinh, cũng như tụng kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa đến đây là hết.

THIỀN SƯ TƯỜNG KHÔNG VÂN THÍCH HẠNH PHONG

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s