NGHI THỨC NHẬP ĐẠO, PHONG THÁNH, PHONG ẤN

KHAI KINH SỐ 5

NGHI THỨC

KHAI KINH NHẬP ĐẠO

Con Cháu, Đệ Tử Thiện Nam Tín Nữ. Khi nghe hồi chuông. Tập trung vào chánh điện. Hội Đồng Thánh Đức Áo Tràng nghiêm chỉnh. Tất cả chấp tay hướng về Thiên Ấn. Tổ Tiên. Cha Trời, Địa Mẫu. Lắng tâm  nghe một hồi Chiêng Trống. Chuông Kim Cang. Trống Bát Nhã. Chuông Mõ khai lễ. Rồi tất cả điều quỳ xuống nghe Hội Đồng Thánh Đức dâng lên lời phụng báo lên ba đấng tối cao. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Đại diện cho Hội Đồng Thánh Đức. Ban Chủ Lễ gồm 3 vị  bước lên trên đại chúng, tới trước anh linh Thiên Ấn, anh linh Cha Trời Địa mẫu đọc văn bút phụng báo như sau.

Ban Chủ Lễ 3 vị

Quỳ ngay thẳng

Chánh Chủ Lễ Đọc Văn Sớ

Còn hai bên Tả, Hửu chủ lễ

Tịnh tâm lắng nghe

Chủ Lễ

Xướng kệ sớ như sau

Thành tâm cung kính lạy

Dâng lên lời phụng sự

Kính báo đấng Cha Ông

Nay dân sứ tâu lên

Tổ Tiên, Cha Trời Địa mẫu

Long Hoa giáo chủ

Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Khắp pháp giới hư không

Quá khứ, hiện tại, vi lai

Thiên Đàng Trần Gian, Địa Phủ

Chứng tri lễ nhập đạo sanh khai

( đánh tiếng Chiêng, tiếng trống )

Chủ Lễ vẫn quỳ ngay ngắn

Hai bên Tả Hửu chủ lễ

Lạy một lạy

Chủ Lễ

Xướng đọc tiếp

Kỳ Nguyện:

Hôm nay nhằm ngày——-tháng——–năm———Thôn—————–Xã——————Quận Huyện—————–

Tỉnh——————Nước Việt Nam.

Tại nơi Am, Thất, Đình, Đền , Chùa.  Cầu thỉnh Hội Đồng Thánh Đức, Tác lễ chứng nhận hội nhập thành viên vào Thiên Ý Đại Đạo.

( đánh tiếng Chiêng, tiếng Trống)

Ba Vị Chủ Lễ phụng báo đứng dậy lui qua một bên

Vị Chủ Lễ khai nhập Đạo

Bước ra trước tượng Cha Mẹ Trời lễ lạy

Tuyên đọc uy danh những vị hội nhập Đại Đạo

Đọc xong

(đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Vị Chủ Lễ khai nhập Đạo lui về một bên

Tiếp đến ba vị chủ lễ phụng báo.  Bước ra trước tượng Cha Mẹ Trời. Quỳ xuống.

Chủ Lễ

Xướng đọc tiếp

Thành tâm cung kính. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lai lâm chứng giám. Phù trì hộ độ cho ngày hội nhập Thiên Ý Đại Đạo. Tiếp nhận con cháu vào Thiên Luật.  Dự phần vào ngôi Thánh Đức. Thừa hành di chí Ông Cha.

Kính mời đại diện tối cao Hội Đồng Thánh Đức Truyền Thánh Chỉ Hội nhập THIÊN Ý ĐẠI ĐẠO, do Hội Đồng Thánh Đức chủ trì ban ra.

( đánh tiếng Chiêng, tiếng Trống) ban chủ lễ lui qua một bên.

Tiếp đến là lễ hội nhập

Thiên Ý  Đại Đạo

Hết sức trang nghiêm

Xong đâu vào đấy

Tam Chủ Lễ

Đồng Xướng đọc kệ rằng

Kèm theo nhạc cụ

Kèn, đàn, sáo đệm theo

ĐứcTổ Tiên  bao trùm rỗng lặng

Mẹ, Cha Trời vô tận hư không

Quyền năng vô hạn vô biên

Chuyển xây vũ trụ, ức muôn vạn loài

Trước Cha Trời tâm con chí nguyện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

Từ đây giới luật tinh nghiêm

Thừa hành di chí Tổ Tiên, Cha Trời

Lòng Trung Hiếu sáng ngời muôn thuở

Luôn hành theo dạy bảo Trời Cha

Làm cho nhân loại âu ca

Chung hòa hạnh phúc siêu lên cõi trời

Nam Mô Đại Đạo cao vời

A Men như ý đạt thành ước mong

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Cả ba Chủ Lễ đồng bái lạy

Sau đây là

Hội Viên. Đạo Viên đồng xướng kệ rằng:

Hôm nay ngày nhập Đạo

Ngày trở về Nguồn Cội

Khôi phục lại linh căn

Vào ngôi!

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Bao lầm mê tội lỗi

Gieo ra từ vô thỉ

Lạc loài trong ác đạo

Xoay vần trong ác nghiệp

Ngược lại ý Trời Cha

Mãi luân hồi đọa sa

Tai ương không kể xiết

Trải qua vô số kiếp

Khốn khổ mãi khôn cùng

Trăm ức muôn vạn nghìn

Đọa lạc thảm thảm thê

Nay dứt sạch lầm mê

Trở về nơi bờ giác

Một lòng thành kính quy y

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu

Long Hoa Giáo Chủ

Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Khắp pháp giới mười phương

Chứng tri tấm lòng biết ơn

Hết lòng ra công dạy bảo

Xót thương phù trì che chở

Khai tâm mở trí

Tuệ quang sáng láng

Trí huệ như hải

Chúng con mãi mãi

Nổ lực làm lành

Nguyện tận độ linh hồn

Chuyển hóa những khổ đau

Chuyển hóa những họa tai

Tiêu tan không còn nữa

Theo di chí !

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu

Sống cuộc sống bình đẳng

Lòng đại nghĩa từ bi

Vì nhân loại anh em

Vì giải thoát khổ đau

Luôn hết lòng tận tỵ

Nam Mô vô tận Cha Ông

A Men cứu khổ dứt đi đọa đày

( Gõ tiếng chuông tiếng mõ)

Nhạc cụ nổi lên hòa theo

Lời xướng tụng sau đây

Trước Ấn linh, Cha Trời Địa Mẫu

Cúi đầu xin tội lỗi tiêu tan

Linh Linh ứng hóa vô biên

Chuyển xây vận mệnh thoát siêu an nhàn

Nay con đã bước vào Đại Đạo

Thời tâm con thành nguyện nghe theo

Cầu cho ác nghiệp tan tiêu

Mau thành chánh quả vào ngôi Thánh Hiền

Lời Trời dạy không gì hơn được

Cao ngút ngàn vi diệu thậm thâm

Nay con nghe thấy nguyền tu học

Nguyện rõ lời Cha lý đạt thông

Lời trì tụng ứng linh cùng khắp

Thân khiêm cung nguyện thoát tai ương

Ý thuần phục nguyện lòng tỏa sáng

Dẫu cho tạo tội to hơn núi

Cũng nguyện tiêu tan sạch chẳng còn

Nam Mô quy kính Cội Nguồn

A Men Đại Đạo nguyện thành A Men

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

( đồng bái lạy)

Tiếp theo:

Hội Đồng Thánh Đức:

Thuyết giảng về ý nghĩa quy y nhập đạo

Thưa Đạo Hội:

Quy Y nhập Đạo là gì ?

Quy :  Có nghĩa là trở về nương tựa vào ba ngôi tối cao Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu.

Y :   Có nghĩa là không thay đổi, trước sao sau vậy. Trọn lòng tôn thờ hiếu kính đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời.

Khi chúng ta đã quy y trở về với Nguồn với Cội . Là chúng ta tuyệt đối trọn lòng tôn kính hiếu Đạo đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời.

Tổ Tiên là gì ? mà chúng ta thành tâm quy y?

Như chúng ta đã biết, và cũng thường nghe Ông Bà chúng ta dạy. Tổ Tiên là trên hết.

Sao gọi là trên hết ?

Vì Tổ Tiên là Đấng Tối Cao khai sanh ra tất cả. Khai sanh ra vũ trụ Tam Thiên, Đại Thiên thế giới. Khai sanh ra Thiên Đàng, Trần Gian, Địa phủ. Khai sanh ra Càn Khôn Thiên Địa. Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Thậm chí khai sanh ra không khí cho chúng ta hít thở. Khai sanh ra Cây Cỏ, Ngũ Cốc, muôn loài vạn vật để nuôi dưỡng sanh mạng chúng ta. Thậm chí Linh Hồn chúng ta cũng từ Đại Linh Hồn Tổ Tiên phân hóa sanh ra tiểu Linh Hồn chúng ta. Như thế Tổ Tiên là Cội Nguồn tất muôn sanh linh cùng vạn vật trong đó có chúng ta. Vì thế chúng ta quy y trở về với Cội với Nguồn, của chúng ta. Là chúng ta vô cùng khôn ngoan, vì chúng ta không còn lạc lỏng  bơ vơ trong vũ trụ. Lạc loài trong trời đất. Luân hồi sanh tử khốn khổ vô cùng. Chúng ta đã trở về với Cội với Nguồn của chúng ta. Là chúng ta như nước có nguồn, như cây có Cội. Nhất định nở cành xanh ngọn. Muôn phúc vạn lành sẽ đến với chúng ta.

Tốm lại : Tổ Tiên là Cội Nguồn của chúng ta, chúng ta phải quy y trở về Nguồn Cội của chính mình. Đó là sự quy y chân chính nhất, không có sự quy y nào cao hơn nữa. Chúng ta trở về với Cội với Nguồn, là chúng ta không bao giờ sa đọa xuống các tần Địa Phủ nữa. Mà trở về quê hương Thiên Đàng cực. Tổ Tiên chúng ta đã khai tạo ra các Thiên Giới vô số vô biên cõi nước Trời Là để cho chúng ta những người con cháu trở về Nguồn Cội hưởng phước sanh sống an vui tự tại. Không còn khốn khổ luân hồi sa đọa nữa.

Cha Trời, Địa Mẫu là ai ? mà chúng ta thành kính quy y

Cha Trời, Địa Mẫu là Hiện Thân của Khai Hóa Tổ Tiên

Hai đấng tối cao vũ trụ.  Cha Rồng, Mẹ Tiên.

Nhân loại con người có ra, là do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra. Lưu truyền nòi giống con người cho đến tận bấy giờ.

Chúng ta đang mang dòng máu trong người, chính là dòng máu của Cha Trời Mẹ Trời.

Nhưng chúng ta đã quên Nguồn quên Cội lạc loài bơ vơ mãi trong chốn bụi trần. lặng hụp mãi trong bể khổ trầm luân. Cũng tại vì chúng ta không biết mình từ đâu sanh ra. Như cây mất gốc nên mãi héo cành rũ ngọn. Như nước không nguồn cạn phước cạn đức khốn khổ triền miên hết khổ nầy đến khổ khác. Trải qua không biết bao nhiêu số kiếp đọa đày. Nay chúng ta trở về với Nguồn với Cội là chúng ta đại giác ngộ nhận thức được rằng. Cha Trời Mẹ Trời không những là hai đấng Cội Nguồn của chúng ta. Mà còn là  Hai đấng quyền năng vô hạn. Thần thông pháp thuật vô biên chuyện gì làm cũng được.  Lại là hai  đấng giàu có nhất vũ trụ. Chủ nhân của tất cả nhất là sự giàu có về ngọc ngà châu báu. Khắp toàn tam thiên đại thiên thế giới. Cũng như thất sơn châu báu hạ thiên vũ trụ.

Tốm lại :

Chúng ta trở về với Cội Nguồn là chúng ta muốn gì được nấy. muốn được giàu có như ý, quyền năng như ý, hạnh phúc như ý thời chúng ta phải biết nghe lời Cha Trời dạy bảo, tùy làm theo lời dạy bảo Cha Trời nhiều hay ít mà hưởng phước Trời lớn hay nhỏ. Công lớn thời làm vua trời. Công nhỏ thời làm dân trời. Nói chung làm theo lời Trời dạy đều được lợi ích. Nhất là lợi ích siêu sanh về Thiên Giới sanh sống, không còn sa đọa khốn khổ nữa. Tổ Tiên, Cha Trời Địa mẫu là ba ngôi tối cao vũ trụ, không ai cao hơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba ngôi vô thượng tối cao nầy. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng chỉ là con cái, con cháu của Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu mà thôi. Ba ngôi tối cao nầy quyền năng vô hạn quyền phép vô biên. Sanh vũ trụ, tận diệt vũ trụ theo ý muốn của mình. Ba ngôi hóa Công của Tạo Hóa. Có đủ quyền năng ban phước cho những ai làm lành hướng thiện không nghịch lại Thiên Ý Cha Trời. Giáng họa cho những ai hành ác đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời.

Chúng ta đã quy y trở về Cội Nguồn là chúng ta từ đây đi vào con đường hết khổ. Chúng ta tuyệt đối tin vào lòng thương yêu của Cha Trời Mẹ Trời đối với chúng ta. Chúng ta càng  thành tâm tỏ lòng hiếu kính quỳ dưới chân Cha Mẹ. Cầu mong Cha Mẹ che chở. Và ban ân đức cho chúng ta. Thời chúng ta sẽ được như ý. Nhất là siêu sanh về các cõi trời sống trên châu báu Thiên Đàng Cực Lạc.

Chúng ta đã quy y Nguồn Cội. Là chúng ta đi vào ngôi vị thừa kế những gì Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu đã tạo ra, và tiến đến làm chủ tất cả. Làm chủ vũ trụ. Làm chủ tam thiên, đại thiên thế giới. Làm chủ Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Làm chủ Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà Ngân Hà. Cho đến làm chủ muôn loài vạn vật.

Trong sự làm chủ nhất là làm chủ Thiên Bút Văn Kinh của Trời. Truyền bá lại cho các thế hệ sau. Thời phải nói sự làm chủ nầy không thể nghĩ bàn. Dù cho trăm nghìn ức kiếp cũng không thể nào kể hết những lợi ích của sự truyền bá Thiên Bút cho đời. Có thể nói sự thành đạt như ý.

Chúng ta đã quy y trở về với Cội với Nguồn là sự quy y cao nhất không còn sự quy y nào cao hơn nữa. Lấy Thiên Ý làm kim chỉ nam. Lấy Thiên Luật làm sự sống nhất là Thiên Luật Nhân Quả, gieo giống gì thời trổ ra giống nấy. Vì thế chúng ta phải tuyệt đối gieo ra giống lành những hạt giống Văn Hóa Cội Nguồn mà Cha Trời đã trao cho chúng ta.

Đã nhập Đạo. Thời từ đây luôn yêu thương đồng loại Đồng Bào Anh Em. Làm cho nhân loại anh hạnh phúc Nhất là làm cho Thân – Khẩu – Ý thường trong sạch. Hội tụ đủ Nhân Hạnh, Đức Độ, Tài Năng. Thừa hành di chí Ông Cha. Tận độ nhân loại Anh Em. Siêu sanh về các cõi trời Đạo Quả Viên Mãn.

Hội Đồng Thánh Đức thuyết giáo xong  đồng phất nước trong cam lộ về phía  đại chúng bắt ấn Tí, bắt ấn Ngọ làm phép . Nguyện rằng:

Cơ Trời ứng hóa

Thuận theo Thiên Ý

Đương nguyện nhơn sanh trở về Nguồn Cội, thấu suốt Đại Đạo. Phát vô thượng tâm.

Cơ Trời ứng hóa

Thuận theo Thiên Ý

Đương nguyện nhơn sanh, thâm nhập chánh kinh, thấu suốt Thiên Ý cha Trời, hành trì Thiên Luật, trí huệ như hải.

Cơ Trời ứng hóa

Thuận theo Thiên Ý

Đương nguyện nhơn sanh, theo bước Cha ông. Thừa hành di chí, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.

Lễ khai kinh nhập Hội, nhập Đạo đến đây là hết . Đại chúng bái lạy ấn xá  rồi lui ra. Nếu lễ lớn thời Chiêng, Trống, Nhạc. Khai lễ cũng như Bế Mạc long trọng hơn nữa.

———————————-

Những điều cần chú ý:

Quốc Bảo khai kinh là những Văn Kinh cơ bản. Còn muốn thêm hay bớt Văn Kinh. Cho phù hợp hành lễ. NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN. Thời ban tổ chức khai kinh. Hay người khai kinh, không cần phải khuôn rập theo Văn Kinh. Tỳ Nghi thêm hoặc bớt Văn Kinh, cho phù hợp nơi hành lễ.

KHAI KINH SỐ 6

THEO NGHI THỨC VẠN ĐẠI

NGHI THỨC

PHONG THÁNH

Nghi Thức : giới thiệu thành phần tham dự

Thành phần cao cấp, cũng như chức sắc cao cấp

Nghi Thức : giới thiệu thành phần tài trợ

Nghi Thức đi vào đại lễ

Nghi thức đi vào đại lễ:

Chuông kim cang. Trống bát nhã hiệp nhau đánh 3 hồi 3 tiếng.

Chủ lễ văn tế 3 vị

Tới trước bàn thờ tam cấp. Tổ Tiên Thiên Ấn. Cha Trời, Mẹ Trời. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương Uy Nghi Trang Nghiêm. Thắp đèn, đốt hương, đứng ngay ngắn trước bàn thờ. Chủ lễ bước tới một bước  quỳ xuống xướng đọc văn tế. Hai bên Tả Hửu chủ lễ phía sau lắng nghe.

VĂN TẾ DÂNG HOA

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

Tinh Hoa rực thắm sắc hương hoa

Thành tâm dâng hiến Cội ! Ông Cha

Thuận Hiếu ! chúng con lòng đóa tưởng

Cha Trời, Địa Mẫu mãi ngợi ca

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng, tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

VĂN TẾ TỬU

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ  lắng nghe

Tửu Vị ấm nồng tửu vị hương

Thành tâm dâng hiến Đức Tổ Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu lòng thương tưởng

Chúng con thành kính nguyện náo nương

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

VĂN TẾ DÂNG TRÀ

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

Thảo Mộc tinh hoa mỹ vị trà

Thành tâm dâng hiến Cội ! Ông Cha

Cầu mong Đại Đạo nguồn Thiên Ý

Thiên Luật bao trùm Đạo Tinh Hoa

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

VĂN TẾ KHAI

CHIÊNG – CHUÔNG

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

Kim cang Chuông kệ chuyển âm vang

Truyền tấu càn khôn khắp hư không

Nay ngày Phong Thánh Ngôi Thiên Ý

Thừa hành di chí Đạo khai thông

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

VĂN TẾ KHAI TRỐNG

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

Phúc Thiên Âm Pháp Trống dậy vang

Ấn truyền đại Đạo  khắp thế gian

Phong Thánh, Thiên Quyền ngôi Thiên Ý

Uy linh tột thế, đại vinh quang

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

VĂN TẾ CHIÊNG – TRỐNG

HỢP NHẤT

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

Âm Dương Chiêng Trống hiệp ban ra

Truyền tấu Ý Trời, khắp bao la

Vinh quang truyền Ấn ngày phong Thánh

Linh quang chiếu diệu khắp hà sa

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

VĂN TẾ KHAI NHẠC

Chủ lễ xướng đọc

Ngày phong Thánh.  Sáo, Kèn, Chiêng, Trống

Đờn hòa theo Truyền Thống Thánh Ca

Chung nhau hiệp lực ban ra

Truyền đi Thánh Lễ đăng quang lẫy lừng

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Cả 3 chủ lễ đồng lạy xuống

Tất cả lắng nghe :  Đàn, kèn, sáo chiêng trống tấu bài Thánh Lễ.  xong đâu vào đấy. Ban Chủ Lễ tiếp tục xướng đọc Văn Tế. Diễm Văn với giọng trầm hùng

*         *         *

VĂN TẾ

ĐỌC DIỄN VĂN

Ban chủ lễ quỳ ngay thẳng

Hai bên Tả Hửu chủ lễ chấp tay trước ngực lắng nghe

Chủ lễ xướng đọc văn tế với giọng bồn bi ai

Có đờn bầu cùng các nhạc cụ khác hòa theo

Khổ thay :

Sống ở đời mấy ai là yên ổn

Trần Gian bể khổ!

Chỉ là nơi cõi tạm!

Thế mà hoạn nạn, tai ương, bệnh tật, tử sanh

Một cuộc sống bể dâu!

Lênh đênh ba chìm bảy nổi

Họa vô đơn chí lòng lo mãi

Kiếp con người trần tục

Mấy ai không khổ ải

Nhọc nhằn bươn chải

Nhưng kết quả ra đi, cũng trắng tay

Khéo thương thay

Cuộc sống trần gian

Mãi bán lấy tai ương quanh quẩn

Khổ ơi là khổ

Biết bao thảm cảnh trên đời

Ngậm ngùi rơi lệ kiếp người trần gian

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Chủ lễ xướng đọc tiếp với giọng kể lể

Đờn tranh sáo trúc hòa theo

Một tấm lòng thương

Một cuộc hy sinh

Xả thân vì đời, vì nhân loại anh em

Nào đợi tập rèn, tài trí siêu nhân

Nào đợi giàu sang, tài ba xuất chúng

Chỉ vì người

Một manh áo vải

Lao vào bể khổ cứu với nhân loại anh em

Chỉ một nắm rau ranh

Cũng thấy đà ngon miệng

Màng chi cao lương mỹ vị

Khắp Đông – Tây vạn dặm cứu người

Thời vận may

Gặp Cội gặp Nguồn

Rèn chí lớn trong ngôi nhà Đạo Đức

Gươm nghĩa nhân đầy dũng khí tự tin

Kể chi hiểm nguy

Kể chi bản thân

Kể chi nhọc nhằn gian khổ

Kể chi ngăn cản yêu ma

Chí đại hùng thúc dục

Lòng đại bi nhẫn nhục vượt qua

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Với giọng hào khí cao ngút chủ lễ xướng đọc

Nào sợ chi

Tù ngục đao to búa lớn

Liều mình như chẳng có

Làm cho

Yêu Tinh, Quỉ Dữ kinh hồn bạc vía

Gươm trí huệ

Tuy chưa mài

Nhưng vô cùng sắc bén

Bước dọc ngang theo khí thế Ông Cha

Chữ đức chuyển xây

Chữ tài ẩn nhẫn

Trước mắt là biển khổ

Sau lưng là phiền não, nghiệp dữ hoành hành

Nhưng luôn vững chí

Tận độ dân tình

Chốn trần đời

Bao trùm u minh địa ngục

Khắp nhân sanh tuôn lệ vạn nghìn sầu

Nhìn thế sự lạc vào vinh nhục

Mà quên đi Nguồn Cội Ông Cha

Hỡi mấy ai

Ngược dòng trần thế

Nằm sương gối tuyết

Tắm mưa gội gió

Kể gì thân xác

Vì đại nghĩa

Vượt qua nguy khốn cứu dân

Thà thác mà linh hồn hiển Thánh

Còn hơn sống mà chỉ biết cái ta

Chết đi thành Quỉ thành Ma

Luân hồi sanh tử còn chi Linh Hồn

Phải ra sức!

Ngăn đường Địa Phủ

Thiên Đàng mở cửa khai ra

Chí cứu dân, lòng người Trời Tỏ

Trên Ân Thiên nâng đở hiển vinh

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống

Chủ lễ xướng đọc giọng trầm hùng cao vút

Nhạc lễ Kèn, trống, chiêng, đàn, sáo hòa theo

Mừng ngày hôm nay!

Ngày anh linh phong thánh

Đại lễ bừng lên

Vũ trụ ngút ngàn tỏa sáng

Nổi lên chiêng trống

Đất trời dậy sóng chuyển rung

Nhạc lễ hòa theo

Đất trời anh linh tỏa sáng

Tiếp nối di chí.

Cha Ông năm nghìn năm Văn Hiến

Truyền trao Ấn Bút

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đồng vui

Tột thế Uy linh.

Nhang đèn khói hương cờ xí

Lời ca tiếng hát, cao ngút trời xanh

Khí thế bừng lên

Truyền thống Cha Ông vang lừng vạn cõi

Anh Linh Quốc Tổ

Sơn hà  rực rỡ trổi xuân

Đất trời chuyển giao

Non sông Rồng Tiên phất phới

Bừng lên Quốc Giáo

Trổi dậy Hồn Thiên sông núi

Khí thế oai linh

Hổ dậy, Rồng bay Phụng múa

Nhân loại hướng về một mối

Đạo cao tột thế

Cơ đồ Thánh Đức Ông Cha

Nối chí Hùng Vương

Sừng sững công ơn Quốc Tổ

Nhớ thưở xưa!

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu

Khai sanh tất cả!

Vũ trụ, tam thiên, ba cõi

Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ

Nhật, Nguyệt, Tinh Tú

Thiên Địa Càn Khôn

Muôn loài vạn vật sanh linh

Công lao gian nan vất vả

Để lại cháu con thừa hưởng

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Chủ lễ xướng đọc với giọng khoang thai

Ngân nga.

Đẹp thay !

Những ai có tấm lòng nhớ tưởng

Vẻ vang thay ! rực rỡ thay!

Những ai bước vào ngôi Thánh Đức

Tiếp nối mặt trời Thiên Ấn

Mãi sáng bừng 84 triệu năm

Chí công lao một thời khó khăn

Mà trải dài muôn ức vạn nghìn thế hệ

Cội Tiên Rồng trên ngôi cao chín bệ

Năm màu da đồng loại anh em

Xin cúi nguyện!

Tình đồng loại, nghĩa Đồng Bào

Mãi thương yêu đùm bọc chan hòa

Một Cội năm nhành !

Năm màu da luôn đoàn kết keo sơn

Nền Thiên Luật Cha Ông, luôn rộng mở

Dựng cơ đồ theo di chí Quốc Tổ Hùng Vương

Hết dạ vì dân

Tiếp Ấn Trời Cha không gì lay chuyển

Hùng khí Cha Ông vạn tuế muôn năm

Sơn Hà trổi dậy ứng linh

Non Sông Tổ Quốc chuyển mình cao bay

*           *           *

TIẾP THEO

LỄ PHONG ẤN

DO HỘI ĐỒNG THÁNH ĐỨC TRUYỀN TRAO VÀ LỜI TUYÊN THỆ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHONG ẤN

1-    Là nguyện hết lòng Phụng sự :  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Đời đời kiếp kiếp. Sống theo Thiên Ý hành theo Thiên Luật.

2-   Là nguyện hết lòng Phụng sự nhân loại am em. Làm cho nhân loại anh em hội nhập Cội Nguồn trở thành chánh đẳng chánh giác, trí huệ như hải.

3-   Là nguyện hòa đồng cùng Hội Thánh coi nhau như anh em ruột thịt chan hòa. Keo sơn chặt chẽ. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công đại thành công.

LỜI THỀ QUYẾT ĐỊNH

Đã trở thành Đạo Viên. Thiên Đạo Cội Nguồn Tối CaoVũ Trụ mà phản lại lời Nguyện Thệ của chính mình. Thời căn thân linh hồn sẽ bị hủy diệt. Không mong gì trở lại kiếp con người. Đời đời khốn khổ sa đọa nơi u tối. XIN THỀ, XIN THỀ, XIN THỀ.

NHỮNG VỊ ĐƯỢC PHONG THÁNH ĐỒNG TỤNG BÀI KỆ TÁN THÁN UY LINH TỔ TIÊN CHA TRỜI MẸ TRỜI CÓ NHẠC KÈM THEO

Đấng Cha Ông Vô Thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Tổ Tiên khắp trời người

Nay con nguyện nương về

Dâng lên lời ca ngợi

Ức khiếp không cùng tận

Cội Cha Ông như như rỗng lặng

Cảm ứng linh chẳng thể nghĩ bàn

Pháp Thân vi diệu đạo tràng

Ứng linh, linh ứng khắp cùng ứng linh

Chúng con thệ nguyện quy y

Hành trì Thiên Ý rộng gieo đức lành

Nam Mô vô tận Cội Nguồn

A Men như ý nguyện thành A Men

( đánh hồi Chiêng hồi Trống bế mạc kết thúc)

Các vị Thánh lễ bái rồi lui ra

Lễ phong Ấn, phong Thánh đến đây là hết.

THIỀN SƯ TƯỜNG KHÔNG VÂN THÍCH HẠNH PHONG

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s