NGHI LỄ CẦU AN, CẦU SIÊU, KHAI KINH KỆ

KHAI KINH SỐ 3

KHAI KINH

CẦU AN

Chuông đánh ba hồi 3 tiếng

Kế đến

Tiếng chuông tiếng mõ

Tiếng chuông tiếng mõ

Tiếng chuông tiếng mõ

Thắp đèn đốt hương, ban chủ lễ đứng ngay ngắn, chấp tay ngang ngực Chủ Lễ xướng tụng.

Chuông Mõ truyền đi thấu cõi trời

Truyền rằng Trần Thế tại chúng nơi

Việt Nam tỏ rạng lời  Trời dạy

Thiên Ý cam lồ thiện sinh sôi

( gõ chuông đồng bái lạy).

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Thế giới: tịnh yên nhờ có Đạo

Non sông: có Đạo mới bình yên

Gia đình xã hội chúng dân

Nếu không có Đạo rối ben khốn cùng

Án lam xóa ha

( gõ chuông đồng bái lạy).

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Thân lành thường giúp thế nhân

Khẩu lành không nói hiểm sâu hại người

Ý lành tận độ muôn loài

Làm cho hết thảy không còn khổ đau

Án ta phạ bà phạ, Truật đà ta phạ

Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám

(gõ chuông đồng bái lạy).

Chủ Lễ bước tới trước một bước. Quỳ ngay thẳng Tả Hửu hai bên chấp tay lắng nghe. Chủ Lễ cầm 3 cây hương dân ngang trán xướng đọc.

CẦU NGUYỆN:

Nay có Thánh Đức tên là: ———————Pháp Danh————————-cùng cọng sự  đồng Đạo

Tên Là:————————————————————-

Hôm nay nhằm Ngày————–Tháng————-Năm——————Thôn, Xã——————-Quận Huyện————————Tỉnh——————–Nước Việt Nam.

Tại nơi Cư Gia, Đền thờ, Chùa chuyền Am Cốc, Miếu, Thất.

Giờ Tốt :  Khai Kinh:  Chư Chức Sắc. Đức Thầy. Chư Tăng. Đại Đức. Cùng toàn thể, thiện nam, tín nữ. cũng như con cháu. gái trai, già trẻ. Thành tâm cung kính lễ lạy cúng dường. Nhang, đèn, hương hoa, trà, quả, rượu, nước, tinh khiết lập thành nghi thức dâng lên Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Ngưỡng mong ba ngôi tối cao. Ban xuống ân sâu. Khai tâm mở trí. Sáng láng thông minh. Thừa hành di chí ơn trên. Hành trì chánh giáo. Thuận theo Thiên Ý. Người sống thời được bình an. Người mất siêu sanh. Tất cả chứng thành quả Đạo. An vui tự tại dứt hết não sầu. Lời kinh vang vọng xin cầu.

Tổ Tiên, Địa Mẫu, Cha Trời chứng tri. Nam Mô A Men

( gõ chuông đồng lễ lạy )

Chủ Lễ cùng Tả Hửu hai bên đồng xướng đọc Kệ cúng hương.

Đốt nén tâm hương đến Cha Trời

Linh Căn dâng trọn đưới chân người

Cầu xin bảo bọc cùng che chở

Họa kiếp tai ương dứt tiêu trừ

Đốt nén tâm hương đến Mẹ Trời

Cầu cho nhân thế sống trên đời

Họa tai tan biến tâm an lạc

Gia Đình Xã Hội sống thảnh thơi

Đốt nén tâm hương dứt lòng tà

Nhớ lời truyền dạy đức Trời Cha

Sống theo Thiên Ý thông đạt giáo

Trở về Thiên Giới sống âu ca

( gõ chuông đồng bái lạy).

*         *         *

TÁN DƯƠNG

Cha Trời pháp thuật vô biên

Thần thông quảng đại tam thiên cúi chầu

Mẹ Trời pháp thuật cao sâu

Tam thiên cuộc sống Mẹ hầu chở che

Chúng con thành kính lắng nghe

Cúi xin Cha Mẹ chuyển xây yên bình

Nam Mô cuộc sống an lành

A Men như ý không còn khổ đau

Chú pháp Cha Mẹ ban cho

Linh thiên mầu nhiệm họa tai chẳng còn

Chú pháp đêm lại cát tường

Thiên La, Địa Pháp hiệp cùng ứng linh

Thiên La Thần, Địa La Thần

Thân ly nạn, Nạn ly thân

Nhất thiết tai ương hóa vi trần

Nam Mô cung thỉnh nguyện cầu

A Men linh ứng nhiệm mầu ứng linh

( gõ chuông đồng bái lạy).

*           *           *

TÁN DƯƠNG

Lời kinh thấu đến Cha Trời

Đức lành ngào ngạc khắp thời tam thiên

Cầu cho nhân loại bình yên

Não phiền dứt sạch keo sơn hiệp hòa

Cội Nguồn truyền thống Ông Cha

Sáng soi nhân đức trổ hoa thái bình

Hiển linh ứng ứng hiển linh

Lời kinh chuyển hóa muôn nghìn vận may

Nam Mô vô tận hư không

A Men như ý ước mong đạt thành

( gõ chuông đồng bái lạy).

SÁM GIÁC CA

Một lòng quy kính Tổ Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu, Cửu Huyền Long Hoa

Hành thiện điều ác tránh xa

Trăm lành vạn phúc cái vui nào bằng

Hành thiện siêu sanh Thiên Đàng

Cung Trời sống mãi hết còn khổ đau

Cội Nguồn Văn Hóa cao sâu

Thậm thâm vi diệu biết bao cơ mầu

Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời

Chỉ cần làm được một lời cũng linh

Cha Trời hộ độ khai tâm

Phật, Tiên, Thánh, Chúa chẳng tầm đâu xa

Ngộ rồi trí huệ sáng soi

Tử sanh, sanh tử rõ thông an nhàn

Cội Nguồn kinh giáo Đạo Tràng

Như liều Thánh Dược cứu đời khốn nguy

Nghịch Thiên thời được cái chi

Muôn điều tai họa hết mong yên bình

Tai ương khắp chốn khắp cùng

Chỉ vì nghịch lại Ý Trời mà ra

Cầu lên ba đấng Ông Cha

Tối cao vũ trụ khai sinh đất trời

Quyền năng vô hạn tột cùng

Khai sinh tất cả vạn loài tam thiên

Thuận Trời muôn sự bình yên

Vạn lành muôn phúc việc chi cũng thành

Thuận Thiên tai họa tiêu trừ

Gia đình họ tộc rạng ngời danh thơm

Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng

Cũng nhờ công đức thuận Thiên Cha Trời

Cầu lên ba đấng cao vời

Quyền năng tột đỉnh giúp thời chúng con

Sống thời thường được bình an

Mọi điều suôn sẻ khó khăn cũng lành

Cầu xin Quốc Tổ Vua Hùng

Hiển Linh gia hộ khắp cùng chúng dân

Non sông Tổ Quốc giang sơn

Sanh sôi cuộc sống thênh thang cơ đồ

Khắp nơi phồn thịnh sang giàu

Nơi nào cũng được ngập tràn ấm no

Cầu cho Quốc Thới dân an

Nhà nhà hạnh phúc cháu con thuận hòa

Cầu cho Nam Việt nước nhà

Văn minh cuộc sống rạng ngời anh linh

Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương

Nhân quyền dân chủ văn minh tột cùng

Dân giàu nước mạnh anh hùng

Việt Nam con cháu Tiên Rồng muôn năm

Nam Mô vạn sự bình yên

A Men như ý sám nguyền ứng linh

Nam Mô vạn sự đều nên

A Men như ý, ứng linh nhiệm mầu

Nam Mô vạn sự thỉnh cầu

A  Men như ý, nguyện cầu  ứng linh

Ta bà ha,

Án ,

Tất điện đô mạn đà ra.

Bạt đà gia, ta bà ha.

Yết đế yết đế

Ba la tăng yết đế

Ba la tăng yết đế

Bồ đề tát bà ha

( gõ chuông tất cả đồng lễ lạy)

Chủ lễ xướng đọc

Cội nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Tả lễ xướng đọc

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Hửu lễ xướng đọc

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Cả 3 hợp nhất cùng xướng đọc

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu.

*         *         *

Chủ lễ xướng nguyện

Nam Mô A Men

Đương nguyện thế nhân, quy kính Tổ Tiên. Cha Trời Địa Mẫu.  thuận  theo kinh bảo Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Tả lễ xướng nguyện

Nam Mô A Men

Đương nguyện thế nhân phát vô thượng tâm thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải

Hửu lễ xướng nguyện

Nam Mô A Men

Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại

Cả 3 cùng nguyện

Nguyện cho cuộc sống bình yên

Nguyện cho nhân loại não phiền sạch không

Nguyện cho khắp cả thế nhân

Sớm mau giải thoát siêu sanh thiên đàng

Nguyện đem công đức tụng trì

Hướng hồi khắp cả loài người, chúng sanh

Mau thành trí huệ thậm thâm

Chân như Đại Đạo trường sanh an nhàn.

————————

Bái bốn bái.

Phần khai kinh Cầu An  số 3 đến đây là hết. Còn cầu an lớn đại sự. Thời phải tụng Đại Bi cùng Bát Nhã. Cũng như Chọn những phần kinh thích hợp trong Quốc Bảo Khai Kinh cho việc trì tụng tiếp theo. Hoặc chọn phần kinh trong những bộ kinh như sau: Kinh Nhân Luân. Kinh Long Hoa. Kinh Thiên Tạng. Kinh Pháp Tạng. Kinh Mật Tạng. Long Hoa Đại Cương. Long Hoa Thi Tập. Sau thời Hậu Đế vân vân. và ..

*           *           *

KHAI KINH SỐ 4

KHAI KINH CẦU SIÊU

Thắp đèn đốt hương xong. Khai ba hồi chuông ba tiếng, ba hồi mõ ba tiếng. Rồi nhập chuông mõ đánh cùng một lúc. Chủ lễ cũng như Tả Hửu hai bên chủ lễ, đứng ngay ngắn, chấp tay trước ngực Chủ lễ bước lên trên một bước xướng niệm đọc.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Thế giới tịnh yên nhờ có Đạo

Non sông có Đạo mới bình yên

Gia đình, xã hội, chúng dân

Nếu không có Đạo rối ben khốn cùng

Án lam xóa ha

( gõ chuông đồng bái lạy).

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Thân lành thường giúp thế nhân

Khẩu lành không nói hiểm sâu hại người

Ý lành truyền dạy Đạo Trời

Làm cho cuộc sống không còn khổ đau

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ.

Đạt mạ ta phạ, bà phạ, truật độ hám

( gõ chuông đồng bái lạy).

Cả ba đồng xướng

Nguyện thắp nén hương lòng

Bay lên khắp tần trời

Cúng dường ngôi Tiên Tổ

Cha Trời cùng Địa Mẫu

Quốc Vương Thỉ Thỉ Tổ

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Khắp pháp giới mười phương

Quá khứ hiện tại vị lai

Thiên đàng trần gian địa phủ

Ban xuống ân sâu

Cứu khổ hồn linh

Siêu sanh thiên giới

Nam Mô A Men

( gõ chuông đồng lạy)

Chủ lễ quỳ xuống xướng đọc.

KỲ NGUYỆN:

Hôm nay Thánh Tử tên là:——————-Pháp danh—————————-kỳ nguyện khai kinh Cầu Siêu

Nhằm Năm————Tháng————Ngày————Giờ———–

Hiện tại Nước——————Tỉnh—————–Quận Huyện——————Xã—————–Thôn Xốm————————-

Tại nơi  Cư Gia. Am, Thất, Chùa, Đền, Đình, Miếu.

Gia Chủ, Thí Chủ, Tín Chủ tên là: ———————-Phẩm vật dâng lên nhang đèn, hương hoa, trà, quả, đồ ăn thức uống, tinh khiết. Lập thành nghi thức.

Chư Thầy Đại Đức, cùng Thiện Nam Tín Nữ quỳ trước anh linh tối cao vũ trụ. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tụng kinh trì chú, xưng tán hồng danh. Một dạ chí thành.

Nguyện cầu ân trên, phóng quang cứu khổ Hương Linh.

Tên là:——————–Pháp Danh ———————-tiêu trừ khổ ách, thường hoạch kiết tường, tai nạn không còn. Âm Siêu Dương Thới, người sống kẻ mất, mê lầm tan biến, đều được lợi ích an vui.

(gõ chuông đồng bái lạy )

Cả ba chủ lễ

Xướng kệ triệu hồn

Thiên Cơ chuyển đến thời đến lúc

Hồn mau mau về đến nghe kinh

Trần gian bể khổ mông mênh

Mau mau hướng thiện siêu lên cõi trời

Thiện – Ác đáo đầu chung hửu báo

Nhân nào quả nấy có sai chi

Theo Trời, Trời chuyển Trời xây

Tiêu tan tai họa siêu sanh thiên đàng

Phật với Ma tự mình khai tạo

Nào khó chi Ác – Thiện rõ thông

Rõ rồi thời phải gieo nhân

Hương Linh thành kính quy y Cội Nguồn

Bể trần khổ khốn cùng sanh tử

Nào tai ương họa dữ chiến chinh

Mau theo Nguồn Cội Tổ Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu anh linh tột cùng

Về Thiên Giới an nhàn vui thú

Cõi Thiên Tiên châu báu giàu sang

Đâu như cõi tạm trần gian

Sanh già bệnh tử biết bao khốn cùng

Lời Trời dạy phước phần cam lộ

Khi uống vào dứt sạch khổ đau

Mau mau hồn hãy mau mau

Thành tâm lễ lạy quy y Cội Nguồn

Thất Phật diệt tội xong rồi

Hồn Linh siêu thoát về trời an vui

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế

Đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế

Ma ha già đế, chơn lăng càng đế

Ta Bà Ha.

Gõ một tiếng chuông.

TUYÊN SỚ:

Cúi đầu đãnh lễ đấng Cha Ông

Cầu mong giải thoát cứu Hương Linh

Vô Biên khổ ải không còn nữa

Thiên Đàng sống mãi dứt tử sinh.

Hôm nay Thánh Tử : Phụng sự cầu siêu, cúng kinh trai tuần húy kị. kỳ siêu độ sự.

Kim tắc:  Thượng khởi sớ chương. Phụng báo Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. duy nguyện hào tướng quang trung phủ thùy minh chứng.

ĐỌC SỚ :

PHỤC DĨ:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu phóng quang cứu khổ tiếp dẫn Hương Linh siêu sanh thiên giới.

BÀI SỚ VỊ:

Việt Nam Quốc ————————Tỉnh——————————-Huyện————————xã hiện cư ngụ tại—————————

Phụng sự trì chú tụng kinh ( Thiên Cửu————húy kỵ khai kinh chi lễ, báo đáp thù ân kỳ siêu độ sự.

Kim cư gia :  Tang Chủ.

Đồng gia môn hiếu quyến. Nam Nữ . Nội, Ngoại. Đại tiểu đẳng. Duy nhật bái can. Mong ơn trên Tổ Tiên Cha Trời. Địa mẫu tiếp độ.

THỐNG NIỆM:

Phụng vị————- Hương Linh:  ( Phủ quân” nhụ nhơn chi linh cửu ) chi linh.

TRƯỢNG THỪA:

Cội Nguồn Đại Đạo dĩ siêu thăng. Toàn lại kinh văn nhi giải thoát tư lâm.

Khai Kinh chủ lễ, kiền trượng thiền hòa ( Đạo Tràng) chi niệm phúng tụng. Đại Thừa Thiên Ý Văn Kinh.

Tôn kính gia trì vãng sanh tịnh độ thần chú

Nam mô a di đa bà dạ, đá tha già đa dạ

Đá địa dạ tha. A đi rị đô bà tỳ. A di rị đá, tất đam bà tỳ

A di rị đa, tỳ ca lan đế. A đi rị đa, tỳ ca lan đa. Già di nị, già già na. Chỉ đa ca lệ . Ta bà ha.

Nguyện Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, chứng minh công đức cầu siêu tận độ. Ứng linh tiếp dẫn Hương Linh siêu sanh Thiên Giới.

  • Nếu không sớ thì đọc:
  • Kim tắc (1) cung bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Dung nguyện từ bi phủ thì tiếp độ.
  • Phụng vị tên—————–Hương Linh. Chi Hương nương theo hào quang Thiên Ý dĩ siêu thăng. Toàn kinh văn nhi giải thoát. Khuông phò tín chủ dĩ bình an. Tỷ hộ toàn gia nhi khương thái. Thiệt lại Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu ấn chứng minh. Cần Bạch

( gõ chuông đồng bái lạy)

Tam chủ lễ

Đồng xướng kệ

Hương Linh vốn khốn khổ

Do lạc Cội mà ra

Hương linh mãi đọa sa

Là do:

Thân khẩu ý gieo nghiệp dữ

Hương Linh nay lìa bỏ

Hướng thiện mãi làm lành

Hương Linh quy Cội Nguồn

Hương Linh:

Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa

Nam Mô A Men.

( gõ chuông đồng bái xá).

Phần khai kinh cầu siêu  Thánh Tử đến đây là hết tiếp theo là phần khai kinh tụng kinh trì chú Đức Thầy, Thiện Nam Tín Nữ.

KHAI KINH KỆ

Đức Thầy

Xướng đọc

Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Trăm nghìn ức kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu

( gõ chuông đồng bái lạy).

Tiếp theo

Trì tụng Long Hoa Đại Bi Thần Chú. Phần đầu Quốc Bảo khai kinh.

Tiếp theo:

Trì Tụng Kinh Long Hoa. Phần kinh nói về Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người. Nằm trong các bộ kinh. Như kinh Long Hoa Thiên Tạng. Kinh Long Hoa Mật Tạng.

Tiếp theo:

Trì Tụng Long Hoa Bát Nhã . Phần cuối của Quốc Bảo khai kinh.

Cúi cùng là tụng sám từ vân.

SÁM TỪ VÂN

Một lòng khổ nhọc không nài

Cầu về Thiên Giới thoát vòng trầm luân

Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên

Cội Nguồn hết thảy ức muôn vạn loài

Lòng con quy kính Cội Nguồn

Nguyện làm hiếu đạo tôn thờ Mẹ Cha

Cầu mong quả Đạo thậm thâm

Cầu mong trí huệ vô biên tận cùng

Con nay chí nguyện lòng thành

Cầu mong Cha Mẹ chứng lòng độ cho

Trở về Thiên Giới an vui

Không còn khổ sở bơ vơ luân hồi

Cha Trời cùng với Mẹ Trời

Thương con thời hãy cứu thời chúng con

Trần gian khổ lắm Mẹ ơi

Biển trần lặng hụp biết bao khổ sầu

Chúng con cầu được về trời

Thuận theo kinh giáo không còn lầm mê

Thiên Đàng đất báu hào quang

Lầu đài cung điện vàng son ngọc ngà

Sống đời trẻ mãi không già

Không đau không bệnh, không là tử sanh

Nguyện rằng con nguyện theo chân

Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên, Cội Nguồn

Phát tâm thương hết muôn loài

Cầu cho nhân loại đồng là siêu sanh

Trở về Cực Lạc quê tiên

Xa lìa mộng tưởng đảo điên luân hồi

Nam Mô cứu khổ Cha Trời

A Men đức Mẹ độ thời chúng con

( gõ chuông đồng bái lạy).

TAM NGUYỆN:

Nam Mô A Men:

Đương nguyện thế nhân, quy kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận theo Kinh Bảo Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

( gõ chuông bái lạy)

Nam Mô A Men:

Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm. Thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải.

( gõ chuông bái lạy)

Nam Mô A Men:

Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại.

( gõ chuông bái lạy)

Chú Nguyện:

Nguyện đêm công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Giải thoát muôn sự khổ

Siêu sanh và an vui

Nam Mô A Men

( bái xá )

—————————–

Lễ khai kinh số 4  cũng như phần tụng kinh trí chú đến đây là hết. Nếu muốn tụng thêm thời chọn những phần kinh thích hợp trong Quốc Bảo khai kinh, cho việc trì tụng tiếp theo. Cũng như chọn những phần kinh trong những bộ kinh sau đây cho việc trì tụng tiếp theo: Kinh Nhân Luân. Kinh Long Hoa. Kinh Long Hoa Thiên Tạng. Long Hoa Pháp Tạng. Long Hoa Mật Tạng. Long Hoa Đại Cương. Long Hoa Thi Tập. Sau Thời Hậu Đế vân vân. và ..

THIỀN SƯ TƯỜNG KHÔNG VÂN THÍCH HẠNH PHONG

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s