KHAI KINH VÀ NGHI LỄ, VĂN TẾ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

KHAI KINH SỐ 1

KHAI CƠ

Chuông đánh ba hồi ba tiếng. Trống đánh ba hồi ba tiếng. Tiếp theo sau là đánh tiếng chuông, tiếng trống, 3 tiếng chuông 3 tiếng trống. Sau cùng nhập chuông trống đánh cùng một lúc (thứ 4)

 

CHỦ LỄ

Đứng ngay ngắn xướng niệm

Hai bên chủ lễ Tả Hữu phía sau lắng nghe.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Thế giới tịnh yên nhờ có Đạo

Non sông có Đạo mới bình yên

Gia đình xã hội chúng dân

Nếu không có Đạo rối ben khốn cùng

Án lam tóa ha ( 3 lần).

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Thân lành thường giúp thế nhân

Khẩu lành không nói hiểm sâu hại đời

Ý lành cứu giúp con người

Làm cho cuộc sống yên bình, bình yên

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ

Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám ( 3 lần).

Quỳ ngay thẳng :  Chủ Lễ cầm 3 cây hương dâng ngang trán xướng niệm. Hai bên Tả- Hửu đứng phía sau chấp tay yên lặng chú ý lắng nghe.

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phản phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tiên Tổ

Cha Trời cùng Địa Mẫu

Long Hoa Giáo Chủ

Di Lặc. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới mười phương. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy).

KỲ NGUYỆN:

Hôm nay nhằm Ngày———-Tháng———–Năm——– Thôn———————Xã————————-Quận Huyện———————Tỉnh———————-Nước Việt Nam.

Tại nơi:  Am, Thất, Chùa, Đền. Nhớ đến ngày Tổ Tiên. Hiện Thân Cha Trời. Địa Mẫu.  Ngày vía  Long Hoa Giáo Chủ, Di Lặc Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương.

Chủ Lễ tánh danh:——————-pháp danh————–

Cùng tất cả chúng dân, đệ tử.  Đêm lòng thành khẩn, thành tâm dâng lên, nhang, đèn, hương hoa, trà, quả. Lập thành nghi thức, cúng dường đảnh lễ. Trì chú, tụng niệm kinh luân. Cầu cho Quốc thới dân an. Tai họa tiêu tan dân giàu nước mạnh. Hạnh phúc an vui.

Ngưỡng mong ơn trên. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ.  Di Lặc, Quốc Vương Thỉ Tổ

Hùng Vương.  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới mười phương. Ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.  Chứng tri công đức ban xuống ân sâu. Hộ độ chúng con, vạn sự bình an. Khai tâm mở trí, sáng láng thông minh. Giác thành Đại Đạo.

( đánh một tiếng chuông đồng bái lạy).

KHAI ẤN

CHỦ LỄ cùng hai bên chủ lễ TẢ, HỬU cùng xướng đọc

Thiên Ấn tối cao, Ấn tối linh

Chuyển vận huyền cơ cứu nhân sanh

Nhất tâm lễ bái lòng cung kính

Họa tai tan biến  thoát siêu sinh

*         *         *

Ấn Linh Tối Thắng khắp hư không

Chuyển hóa Linh Căn pháp đại đồng

Vi Diệu Thậm Thâm cơ ứng hóa

Cội Nguồn Đại Đạo Cội Cha Ông

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)

*         *         *

Thấy Ấn như thấy Cha Trời

Thành tâm lễ bái vãn hồi chân như

Thấy Ấn như thấy Âu Cơ

Mẹ Trời che chở bến bờ bình yên

Ấn Linh ứng hóa vô biên

Chuyển xây tất cả cứu nguy linh hồn

Hào quang Thiên Ấn bao trùm

Anh Linh tột thế khắp cùng chuyển xây

Thiên Ấn tối Thắng Như Lai

Nhất tâm cung kính tội tiêu ức ngàn

Thấy ấn như thấy Cha Trời

Cầu chi đặng nấy linh thời ứng linh

Nam Mô vô tận hư không

A Men như ý quyền năng tột cùng

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy).

KHAI BÚT

CHỦ LỄ cùng hai bên chủ lễ TẢ, HỬU đồng xướng đọc

Thiên Bút cao sâu khó nghĩ bàn

Ứng Linh xuất hiện chốn nhân gian

Cứu khổ ban vui cùng nhân loại

Vi diệu thậm thâm ức vạn ngàn.

Nam Mô Thiên Bút Đạo Tràng. Linh Linh ứng hóa khắp cùng A Men.

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy).

CHÚ NGUYỆN

Nguyện cầu pháp giới sanh linh

Tịnh yên vô nhiễm sạch không bụi trần

Hương giới hương huệ thơm lừng

Hương nhân hương nghĩa tột cùng sáng soi

Khẩu lành tụng niệm kinh luân

Gieo mầm công đức, gieo nhân quả lành

Tịnh khẩu ác nghiệp không còn

Hương thơm lan tỏa đạo tràn cao bay

Tam nghiệp thanh tịnh an vui

Thân cùng Khẩu, Ý đắp xây quả lành

Trì kinh tụng đọc cúng dường

Dâng lên Tiên Tổ, Cha Trời chứng tri

Nguyện cho kinh pháp chuyển luân

Khắp cùng pháp giới mười phương gieo mầm

Lời kinh tận độ khắp cùng

Làm cho tất cả không còn khổ đau

Làm cho tất cả siêu sanh

Trở về Thiên Giới an lành yên vui.

Nam Mô A Men. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa mẫu. Long Hoa Giáo Chủ. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới mười phương. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ hộ độ chúng con Nam Mô A Men.

( đánh tiếng chuông )

( Lạy ba lạy bái bốn bái)

*           *           *

PHẦN KHAI CƠ THÁNH ĐỨC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT.

TIẾP THEO SAU LÀ PHẦN KHAI KINH

KHAI KINH

Đánh tiếng chuông, tiếng mõ

Tiếng chuông tiếng mõ

Tiếng chuông tiếng mõ (3 lần ).

Chủ Lễ Khai Kinh

Xướng Đọc

Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu.

Nhất tâm cung kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Tối Cao Tam Bảo. Khắp hư không, pháp giới mười phương. Bao trùm quá khứ, hiện tại, vị lai, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ chuông đồng lạy)

Nhất tâm cung kính:  Chí Tôn Thiên Đế. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ chuông đồng lạy)

Nhất tâm cung kính:  Long Hoa Giáo Chủ. Quốc Vương Thỉ Tổ phân hóa mười phương. Chuyển đại pháp luân. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ, phương tiện vô biên diệu khởi cứu khổ sanh linh khắp Ta Bà thế giới.

( gõ chuông đồng lạy)

TIẾP THEO SAU

TỤNG CHÚ ĐẠI BI

Ở phần đầu Quốc Bảo khai kinh

Xong phần chú đại bi. Tiếp theo là tụng kinh Long Hoa nói về Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người. Ở trong Bộ Kinh Long Hoa Thiên Tạng hay Long Hoa Mật Tạng. Xong phần kinh Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người. Phần tiếp theo là trì tụng chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở phần sau cùng Quốc Bảo khai kinh.

Trì tụng xong phần Bát Nhã Tâm Kinh

( Là tam nguyện)

Chủ Lễ xướng đọc

Cả ba Chủ Lễ, hai bên Tả Hửu đồng đọc

NAM MÔ A MEN

Đương Nguyện Thế Nhân. Quy Kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận Theo Kinh Bảo  Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)

NAM MÔ A MEN

Đương Nguyện Thế Nhân. Phát Vô Thượng Tâm. Thấu Suốt Kinh Tạng Trí Huệ Như Hải.

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)

NAM MÔ A MEN

Đương Nguyện Thế Nhân. Phát Vô Thượng Tâm. Thống Lý Đại Chúng Không Gì Ngăn Ngại.

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)

Nguyện đem công đức nầy

Hồi hướng khắp tất cả

Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ

Hết khổ tự tại an vui hạnh phúc

Bái xá bốn bái

*         *         *

Phần khai kinh cũng như phần tụng kinh cơ bản đến đây là hết. Nếu muốn trì tụng kinh rộng lớn hơn. Tiếp theo sau Chú Đại Bi. thời chọn những phần kinh. Trong Nhơn Luân. Long Hoa Thi Tập. Long Hoa Thiên Tạng. Long Hoa Pháp Tạng. Long Hoa Mật Tạng. Sau Thời Hậu Đế. Quốc Hồn Long Hoa Đại Cương. Và còn những Văn Kinh trong văn Sử khác nữa vân vân. và ..

————————————-

Những điều cần chú ý.  Quốc Bảo Khai Kinh là những phần văn kinh cơ bản. Còn muốn thêm hay bớt cho phù hợp hành lễ. NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN thời người khai kinh. Không cần phải khuôn rập theo khai kinh. Tỳ nghi thêm hay bớt văn kinh cho phù hợp nơi hành lễ. Không làm trở ngại cho việc hành lễ.

KHAI KINH SỐ 2

Ba hồi chiêng trống khai văn tế

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

VĂN TẾ DÂNG HOA

Chủ Tế bước tới trước một bước quỳ xuống xướng đọc Văn Tế. Hai bên Tả Hửu chủ lễ phía sau chấp tay chú ý lắng nghe.

Tinh Hoa: rực thắm sắc hương hoa

Thành tâm dâng cúng đức Ông Cha

Việt Nam con cháu lòng đóa tưởng

Công đức Vua Hùng mãi ngợi ca

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hữu chủ lễ

( đồng bái lạy ).

VĂN TẾ DÂNG TỬU

Tửu Vị:  ấm nồng, tửu vị hương

Thành tâm dâng cúng Tổ Hùng Vương

Việt Nam con cháu lòng thành kính

Ân đức Vua Hùng sáng hơn gương

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hữu chủ lễ

( đồng bái lạy).

VĂN TẾ DÂNG TRÀ

Thảo mộc:  tinh hoa mỹ vị trà

Thành tâm dâng cúng cội Ông Cha

Vua Hùng Quốc Tổ niềm chứng giám

Con cháu Tiên Rồng những thiết tha

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ

( đồng bái lạy).

VĂN TẾ KHAI CHÔNG KHAI CHIÊNG

Hồi chuông: trổi dạy chuyển âm vang

Truyền tấu càn khôn khắp thế gian

Phổ hóa Cha Ông đà ngự giá

Anh Linh truyền thống tỏa hào quang

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hữu chủ lễ

( đồng bái lạy).

VĂN TẾ KHAI TRỐNG

Phúc Âm: sấm dậy chuyển âm vang

Ấn chỉ ban ra khắp thế gian

Tiếng trống phổ truyền chung thinh cáo

Giỗ Tổ Vua Hùng đại vinh quang

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hữu chủ lễ

( đồng lạy xuống).

VĂN TẾ TRỐNG CHIÊNG HỢP NHẤT

Âm- Dương  Chiêng- Trống hiệp ban ra

Phổ hóa anh linh khắp nước nhà

Truyền tấu càn khôn thông pháp giới

Đương kim Quốc Giáo Đạo Ông Cha

( đánh chiêng trống chiêng trống 3 lần)

( đồng bái lạy)

Đi vào Văn Tế đại lễ.

VĂN TẾ ĐẠI LỄ

Chủ Lễ đọc giọng trầm hùng

MỪNG NGÀY HÔM NAY

Trống đồng chuyển thế

Non sông dậy sấm anh hùng

Trống đồng ngân lên!

Việt Nam ngút ngàn linh khí

Rồng Tiên phất phới!

Dậy sóng đất trời chuyển rung

Toàn dân giỗ Tổ!

Nhớ đến công ơn!

Quốc Vương Thỉ tổ Hùng Vương

Cả nước mừng vui Quốc Lễ

Trên non dưới biển

Rợp bóng người đi

Cờ xí uy nghi !

Trống Chiêng thi nhau dục dã

Trăm họ, gái, trai, già trẻ!

Hân hoan muôn dặm trùng phùng

Bừng lên Nhật Nguyệt lẫy lừng

Việt Nam con cháu Tiên Rồng uy linh

Sơn hà trổi dậy hương thơm

Trên trời hạt trắng, mây xanh cát tường

Địa Linh non nước diệu kỳ

Núi non trùng điệp, điệp trùng uy nghi

Biển bọc bao la!

Ruộng đồng mênh mông

Thuyền xuôi sóng vỗ!

Núi mây sừng sững công Cha

Hổ lượng Rồng Bay!

Sông nước tràn đầy nghĩa Mẹ

CÙNG NHÌN LẠI!

41 đời Hùng Vương

Bách việt Văn Lang

Trăm bộ tộc!

Chầu về một hướng

Đạo Ông Cha muôn trượng cơ đồ

Lòng chuyên nhất triệu người như một

Cuộc mưu sinh khổ cực có nhau

Thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau

Dù ngoại xâm!

Hay là Yêu Tinh Ma Quỉ

Tinh thần yêu nước

Vùng lên quật khởi

Dũng cảm mưu trí quật cường

Hiên ngang thay!

Bao phen từng đánh tan quân xâm lược

Thời Tiên Lang !

Tiền quân ân khiếp nhược!

Anh Linh thay!

Phù Đổng Thiên Vương!

Một trận đánh hậu Ân tan xác

Nước Văn Lang oai hùng có khác

Vẽ vang thay 41 đời  triều Vương

Thế giới!

Nào có ai hơn !

Rực rỡ mấy nghìn năm thịnh trị

Với công lao!

Khai phá dựng nước một thời

Mà uy lực trải dài trăm thế hệ

Lòng yêu nước !

Ngút cao trên chín bệ

Đạo Hiếu Trung !

Nào phân biệt Gái, Trai

Triệu Nữ, Trưng Vương ! anh hùng cái thế

Trai dũng lược Đinh Tiên, Lý Đế

Sông Bạch Đằng !

Ngô Quyền :

Đánh tan quân Nam Hán

Gió Nam Việt rền vang Truyền Thống

Lý Thường Kiệt!

Khiếp hồn quân Tống

Hội Diên Hồng!

Rung chuyển cả trăng sao

Hưng Đạo Vương !

Trung- Hiếu, chí, đức cao

Ba lần đánh Nguyên Mông khiếp vía

Lở đất long trời !

Quang Trung đại phá!

Một trận đánh vùi chôn quân Sĩ Nghị

Tiên Rồng hừng hực!

Năm nghìn năm, Đại Việt Uy Linh

CHÚNG CON NAY

Khắp ba miền Trung-Nam-Bắc

Bốn phương rộng khắp!

Nam – Bắc – Đông – Tây

Trăm họ, già, trẻ, gái, trai

Kính cẩn nghiêng mình đại lễ

Trên Quốc Tổ linh thiên chỉ vẽ

Dưới hồn thiên cao cả phù trì

XIN CÚI NGUYỆN

Trăm con một bọc !

Đồng Bào ruột thịt !

Yêu thương nhau đùm bọc chan hòa

Một gốc trăm cành!

Gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ

Dựng cơ đồ Chị ngã Em nâng

Cơn hoạn nạn Bầu thương lấy Bí

Chung sức cùng gian khó xẻ chia

Vì thế hệ tương lai !

Nào kể gì sống chết

Mãi hết lòng vì dân! Vì nước

Noi gương Cha Ông luôn gắng sức

Tinh thần cao ngút!

Khí thế con cháu Tiên Rồng

Nhớ ơn đời đời  Hùng Vương vạn tuế

Nhớ ơn đời đời Hùng Vương Cái Thế

Nhớ ơn đời đời trời bể Hùng Vương

*          *          *

Chiêng trống nổi lên rền vang đại lễ

Chiêng- Trống

Chiêng-  Trống

Chiêng-  Trống

Hồng Lạc Tinh Hoa năm châu bốn biển ngoại xâm khiếp vía kinh hoàng.

Chủ văn tế

Lạy chín lạy chín bái

*           *          *

Phần văn tế đến đây là hết, tiếp đến phần khai Giáo

Quốc Đạo Nền Văn Hiến Văn Lang Thời khai cơ dựng nước. Nay là Nền Văn Hiến Quốc Giáo Truyền Thống Anh Linh Việt Nam.

TIẾP THEO LÀ PHẦN KHAI GIÁO

HỒI CHIÊNG –  HỒI TRỐNG

CHIÊNG- TRỐNG

CHIÊNG- TRỐNG

CHIÊNG- TRỐNG

Chủ Lễ xướng đọc Văn Giáo.

Phụng Nguyện Thượng Sớ

Hôm nay ngày Giỗ Tỗ:

Nhằm Ngày——–Tháng——–Năm———Thôn-Xã——————- Quận Huyện——————–Tỉnh—————————-Nước Việt Nam.

Tại nơi Am, Thất, Chùa, Đền, Đình.  Trì tụng kinh giáo. Dâng lên Khai Hóa Tổ Tiên.  Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Long Hoa Giáo, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Hết thảy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, Hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Năm châu bốn biển. Hồn Thiên Sông Núi. Hội tụ Linh Thiên về đây. Chứng tri công đức trì tụng Văn Giáo Kinh Luân.

Nguyện ơn trên hộ độ chúng con.

( gõ chuông đồng bái lạy).

KHAI GIÁO

ĐỌC TỤNG TẬP THỂ

Việt Nam Quốc Giáo lẫy lừng

Uy Linh vạn cõi sáng bừng thập phương

Truyền Thống Cha Ông vẻ vang

Năm nghìn năm Văn Hiến vinh quang tột cùng

( gõ tiếng chuông)

( đồng bái lạy).

KHAI ẤN

Ấn Linh xuất hiện chuyển an ban

Vận chuyển càn khôn chuyển thế gian

Thiên Ý  Cha Trời nền Thiên Luật

Duy trì Công Đạo Chiếu Linh Quang

( gõ chuông đồng bái lạy).

KHAI BÚT

Bút Linh xuất hiện chốn nhân gian

Chuyển nguy hóa giải đến bình an

Việt Nam tỏa sáng nền Quốc Giáo

Rực rỡ Sơn Hà dậy vinh quang.

Nam Mô A Men. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Chí Tôn Thiên Đế Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần , Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lại. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ chuông đồng bái lạy)

*         *         *

Đọc tụng tập thể.

SÁM KINH

Quốc Tổ Anh Linh khó nghĩ bàn

Xuống trần khai Đạo cứu thế gian

Nay con thành kính xưng danh tụng

Phổ hóa lời kinh Quốc Đạo Tràng

Trước ảnh tượng Tiên Rồng chóa sáng

Lạc Long Quân cùng với Âu Cơ

Cha Trời Địa Mẫu tối cao

Uy Linh tột đỉnh trùm bao uy quyền

Với lòng dạ chí thành cung kính

Xin Trời Cha chứng giám công lao

Thành tâm lễ bái công ơn

Sanh thành dưỡng dục tạo lên muôn loài

Ngày đại lễ vang lừng Giỗ Tổ

Khắp cháu con hoa quả dâng lên

Một lòng nhớ đến công ơn

Khai cơ dựng nước dựng lên sơn hà

Ơn Quốc Tổ không gì sánh được

Truyền chân kinh tận độ chúng dân

Lập lên đất nước Văn lang

Văn Minh hùng mạnh thế gian ai bì

Ơn Quốc Tổ thấm nhuần con cháu

Năm nghìn năm Văn Hiến vinh quang

Văn Lang Bách Việt chúng dân

Đời đời ghi nhớ công ơn của người

Ngày giỗ tổ tựu tề đông đủ

Đèn, hương, hoa, trà, quả kính dâng

Tỏ lòng thành kính tri ân

Công lao Quốc Tổ không ai hơn người

Nền Quốc Đạo sáng ngời chân lý

Ơn Vua Hùng truyền giáo khai kinh

Công ơn trời biển công ơn

Nói sao cho tận kể sao cho cùng

Ngày Giỗ Tổ chí thành lễ bái

Xin bề trên chứng giám công lao

Khí Thiên sông núi khắp nơi

Hồn Thiên dân tộc vạn đời chở che

Là dân tộc Rồng Tiên Hồng lạc

Vốn giống dân Hồng Ngọc uy linh

Giống dân Trung Hiếu Nghĩa Nhân

Không quên Nguồn Cội không quên giống nòi

Chúng con ý thức được rằng

Như cây có Cội nở nhành nở hoa

Nước kia không cạn vì sao

Còn Nguồn còn Cội đầy sông đầy hồ

Loài Chim có Tổ trường tồn

Loài người có Cội Tiên Rồng uy linh

Dân Tộc Việt năm nghìn năm truyền thống

Trải bao đời tiếp nối đến hôm nay

Giữ gìn bồi đắp dựng xây

Cho non cho nước nở đầy nhành xuân

Nền Văn Hiến lẫy lừng con cháu

Rạng hùng anh tỏa sáng Cha Ông

Rồng Tiên phất phới cao bay

Năm châu bốn bể đấp xây hòa bình

Nước Việt nam đại gia đình dân tộc

Thể Đồng Bào luôn đùm bọc lẫn nhau

Nhiễu điều phụ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Lá rách nương nhờ lá lành

Tinh thần đoàn kết bao đời khó phai

Anh Em như thể chân tay

Như chim liền cánh như cây liền cành

Ngày Giỗ Tổ hương trầm thơm ngát

Lời kệ kinh thấu sốt tam thiên

Kết thành cam lộ vô biên

Thấm nhuần hết thảy ức muôn vạn loài

Xin Tổ Tiên, Cha Trời, Địa mẫu

Cùng Vua Hùng Quốc Tổ anh linh

Hồn Thiên sông núi chứng minh

Chứng tri công đức chúng con thọ trì

Nguyện cho đất nước an lành

Thái bình độc lập nở nhành giàu xuân.

Nam Mô A Men. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Chứng minh công đức ban xuống ân sâu. Hộ độ chúng con, vạn sự bình an. Tai qua nạn khỏi, căn lành tăng trưởng. Tinh thần minh mẫn, sáng láng thông minh, Hành trì chánh giáo, thuận theo Thiên Ý  hóa độ sanh linh. Nhân loại anh em khắp cùng thế giới đêm lại cuộc sống ấm no hạnh phúc an vui. Nam Mô A Men.

( đánh hồi chiêng hồi trống kết thúc khai Giáo)

( lạy ba lạy bái bốn bái )

*           *           *

Lễ khai Văn Tế, khai Kinh, khai Giáo, Giỗ Tổ đến đây là hết.               

THIỀN SƯ TƯỜNG KHÔNG VÂN THÍCH HẠNH PHONG

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s