VỀ NGUỒN

Đi đâu rồi cũng về Nguồn
Đó là chân lý trường tồn xưa nay
Đi đâu rồi cũng nhìn ra
Theo về Nguồn Cội mới ra yên bình
Con chim có tổ ở đời
Con người thời phải nhận nhìn Tổ Tông
Về Nguồn về đến non tiên
Vui trong thiên giới trường sanh vĩnh hằng
Về Nguồn dứt khổ hết sầu
Vui trong cuộc sống linh hồn mãi vui
Lạc Nguồn xui rủi mãi xui
Lang thang trần thế nổi trôi cuộc đời
Cơ duyên trở lại Cội Nguồn
Trở thành Tiên, Phật, Thánh, Thần an ngôi
Về trời hưởng phước an vui
Vĩnh hằng cuộc sống ở trên thiên đàng
Đi đâu rồi cũng về Nguồn
Đó là quy luật trường tồn xưa nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-