TỰ CỨU LẤY MÌNH

TỰ CỨU LẤY MÌNH

Tự mình cứu lấy đời mình
Vượt qua tất cả những gì tối tăm
Đổi đời, đổi số, đổi căn
Đổi luôn vận mệnh thoát ra khốn cùng
Nương thuyền Nguồn Cội, Cội Nguồn
Bước sang bờ giác độ mình độ ta
Về Nguồn trở lại bình an
Không còn tủi nhục, đắng cay cuộc đời
Số phận khi đã chuyển rồi
Coi như chấm dứt luân hồi đọa sa
Từ đây muôn vạn kiếp sau
Thiên đàng sống mãi, an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s