LỜI NÓI PHẢI

Lời nói phải, không gì sợ hãi
Cứu nước non, cũng phải thi gan
Tử sanh, sanh tử thế gian
Chỉ là giả tạm, trường thi linh hồn
Lời nói thiện, bến bờ hạnh phúc
Lời nói ngay, trổ đức trổ nhân
Vì dân nào sợ chi ai
Cứu nguy cuộc sống mắc chi không làm
Lời nói phải, con đường hiển Thánh
Sợ mà chi, né tránh mà chi
Nói lời ích nước lợi dân
Thi nhau mà nói làm nên lẫy lừng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————