KÍNH, PHỤNG, TIN

Văn Hóa Cội Nguồn, thật cao sâu
Chuyển xoay hết thảy, vạn thiên binh
Phàm tâm khó hiểu, nên không thấy
Quỉ, Ma khiếp vía. thất hồn kinh
Bất chiến nhiên thành, thiên la pháp
Thánh, Thần thấu suốt, kính phụng tin
Luôn là vững bước, luôn thừa kế
Phụng hành Thiên Ý sự nghiệp làm nên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-