KÍNH, PHỤNG, TIN

KÍNH, PHỤNG, TIN

Văn Hóa Cội Nguồn, thật cao sâu
Chuyển xoay hết thảy, vạn thiên binh
Phàm tâm khó hiểu, nên không thấy
Quỉ, Ma khiếp vía. thất hồn kinh
Bất chiến nhiên thành, thiên la pháp
Thánh, Thần thấu suốt, kính phụng tin
Luôn là vững bước, luôn thừa kế
Phụng hành Thiên Ý sự nghiệp làm nên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s