SỢ GÌ TÙ TỘI

SỢ GÌ TÙ TỘI

Thân anh dù có tội tù
Vì Nguồn vì Cội sợ gì ngẩng cao
Dù cho trăm vạn nhà lao
Cũng không sợ sệt hiên ngang hào hùng
Hiếu Trung, Trung Hiếu một lòng
Núi đao biển kiếm không sờn vượt qua
Hi sinh vì nước vì non
An vui sung sướng, chứa chang trong lòng
Cội Nguồn vững bước lên đường
Quyết theo lẽ phải công bằng tự do
Ở tù dân được ấm no
Còn gì hơn nữa cũng nên ở tù
Ở tù vì Cội vì Nguồn
Danh thơm vạn cõi đức lừng muôn thu
Ở tù vực dậy anh linh
Làm cho non nước chuyển mình nở hoa
Một đời ái quốc trung quân
Làm người chẳng thẹn non sông giống nòi
Vào tù cũng vẫn lên đường
Đi theo Nguồn Cội lẫy lừng xông pha
Lập công trong hội kỳ ba
Tội tù, tù tội, càng thêm rạng ngời
Tánh danh tỏa sáng đất trời
Đi theo Quốc Tổ Hùng Vương anh linh
Sợ gì tù tội, hiên ngang
Hiếu trung tỏ rạng nghĩa nhân sáng bừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s