DUY NHẤT MỘT ĐƯỜNG

DUY NHẤT MỘT ĐƯỜNG

Nước non cứ mãi rối bời
Làm cho đất nước đứng ngồi không yên
Thế tình hổn độn đảo điên
Quân, dân, cá nước biến ra kẻ thù
Bình yên cuộc sống đâu còn
Do đâu mà bởi nước nhà thế kia
Giặc Tàu xâm lấn biên cương
Nguy cơ mất nước Việt Nam chẳng còn
Chỉ còn duy nhất một đường
Trở về Nguồn Cội hiệp hòa cùng nhau
Độc tài chuyển đổi Đa Nguyên
Nhân Quyền Dân Chủ, Tư Do, Công Bằng
Sống theo Hiến Pháp một Nguồn
Tam quyền phân lập vận hành cùng nhau
Phải mau chuyển đổi cho mau
Làm cho đất nước bình yên, yên bình
Cha Ông Nguồn Cội con đường
Muôn năm độc lập thái bình muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s