ĐỊNH LUẬT XƯA NAY

ĐỊNH LUẬT XƯA NAY

Oán trả oán, chất chồng vô tận
Oán trả ân, thù hận tiêu tan
Việt Nam thoát khỏi binh đao
Thái bình thịnh vượng biết bao đẹp lành
Lạc Cội Nguồn, đi vào đường dữ
Bỏ Cha Ông, tội lỗi núi non
Chia bè rẽ phái chiến tranh
Làm cho đất kiệt suy đói nghèo
Phải rõ thông Ý Trời định luật
Biến không làm, giàu mạnh có đâu
Thiện gieo phúc đến xưa nay
Muốn nên nghiệp lớn rõ thông luật trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s