ĐỊNH LUẬT XƯA NAY

Oán trả oán, chất chồng vô tận
Oán trả ân, thù hận tiêu tan
Việt Nam thoát khỏi binh đao
Thái bình thịnh vượng biết bao đẹp lành
Lạc Cội Nguồn, đi vào đường dữ
Bỏ Cha Ông, tội lỗi núi non
Chia bè rẽ phái chiến tranh
Làm cho đất kiệt suy đói nghèo
Phải rõ thông Ý Trời định luật
Biến không làm, giàu mạnh có đâu
Thiện gieo phúc đến xưa nay
Muốn nên nghiệp lớn rõ thông luật trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-