CUỘC THẾ

Cuộc thế vần xoay, lắm phong ba
Cơ trời biến chuyển, khó nhìn ra
Phải cần mắt huệ, luôn soi sáng
Thượng ngơn, Thánh Đức hội kỳ ba
Rồng Tiên làm chủ, non với nước
Thái bình an lạc, khắp âu ca
Địa Long phất phới, bừng tỏa sáng
Việt nam lừng lẫy, bước thăng hoa
Mùa xuân trổi dậy cùng non nước
Thiên Ý định rồi, Ý Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–