CHẲNG Ở ĐÂU XA-1

CHẲNG Ở ĐÂU XA

Giặc chẳng ở đâu ra
Giặc ở trong lòng ta
Phản dân và hại nước
Ngoại bang thờ đón rước
Giặc đó giặc đâu xa
Giặc luôn hiện trước mắt
Lòng phản bội Ông Cha
Trí nhân luôn thấy trước
Biết rồi chẳng có tha
Dứt đi cho tận gốc
Lòng yêu, quỉ tà Ma
Giặc chẳng ở đâu ra
Giặc ở trong lòng ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s