CHẲNG Ở ĐÂU XA

Giặc chẳng ở đâu ra
Giặc ở trong lòng ta
Phản dân và hại nước
Ngoại bang thờ đón rước
Giặc đó giặc đâu xa
Giặc luôn hiện trước mắt
Lòng phản bội Ông Cha
Trí nhân luôn thấy trước
Biết rồi chẳng có tha
Dứt đi cho tận gốc
Lòng yêu, quỉ tà Ma
Giặc chẳng ở đâu ra
Giặc ở trong lòng ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————–