TÙY DUYÊN

TÙY DUYÊN

Cõi trời cũng có thấp cao
Độ người nào phải thẳng giăng một đường
Giàu, nghèo, họa, phúc kết thành
Nghiệp duyên sai khác đâu là giống nhau
Độ người nào phải thấp cao
Tùy bệnh cắt thuốc, miễn sao bệnh lành
Tùy duyên sai khác nhiều đường
Mới mong độ được nhiều người siêu thăng
Về trời cũng lắm đường đi
Làm lành, bố thí, tu tâm, định thiền
Cứu nhân, độ thế, dắt dìu
Truyền kinh thuyết giáo giúp đời cứu dân
Chấp chi cho khổ hồn linh
Tự mình chọn lựa siêu sanh cho mình
Ma quỉ mà biết tu hành
Cũng lên thiên giới như thường khó chi
Yêu Tinh không hại một ai
Trở thành Phật, Thánh không sai tí nào
Tự nhiên thông rõ Đạo Đời
Thiên đàng cực lạc quê nhà đâu xa
Vô chấp là đạo trong ta
Tùy bệnh cắt thuốc, ấy là Chuyển Luân
Con Trời xuống thế là đây
Chuyển luân. Luân chuyển cứu nguy nhân loài
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s