CÁI VÈ CHÚC NHAU

Chúc nhau thắm nghĩa đầy tình
Hiếu trung, trung hiếu dọn mình chờ trông
Đón chờ ngọn gió uy phong
Bừng lên quét sạch ngoại xâm giặc Tàu
Chúc nhau tay bắt mặt mừng
Phen nầy một mất một còn xâm lăng
Chúc nhau đồng loạt tiến lên
Rạng danh con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng
Cái vè lừng lẫy, lẫy lừng
Con Hồng cháu Lạc vẫn thường chúc nhau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————