CÁI VÈ CHÚC NHAU

CÁI VÈ CHÚC NHAU

Chúc nhau thắm nghĩa đầy tình
Hiếu trung, trung hiếu dọn mình chờ trông
Đón chờ ngọn gió uy phong
Bừng lên quét sạch ngoại xâm giặc Tàu
Chúc nhau tay bắt mặt mừng
Phen nầy một mất một còn xâm lăng
Chúc nhau đồng loạt tiến lên
Rạng danh con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng
Cái vè lừng lẫy, lẫy lừng
Con Hồng cháu Lạc vẫn thường chúc nhau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s