CHUYỂN XOAY THẾ CỜ

CHUYỂN XOAY THẾ CỜ

Giặc Tàu cướp đảo Việt Nam
Làm cho cả nước xôn xao bất bình
Giặc Tàu tham quá tham chừng
Cướp biển cướp đảo ngông cuồng, cuồng ngông
Chúng là một lũ gian manh
Chỉ biết ăn cướp kể chi giao hòa
Chuyên dùng vũ lực đè đầu
Tưởng rằng nước Việt hết người tài ba
Ai hay Nam Việt kỳ nhân
Mọc lên như nấm chuyển xoay thế cờ
Kết giao bè bạn khắp cùng
Năm châu bốn biền đại đồng liên minh
Đánh cho xâm lược ngửa nghiêng
Đánh cho xâm lược tiêu tan chẳng còn
Đánh bằng sức mạnh đại đồng
Đánh bằng Văn Hóa Cội Nguồn chuyển xoay
Vang rền sấm nổ Đông, Tây
Không gì địch nổi, xâm lăng chôn vùi
Rồi đời ăn cướp rồi đời
Bao phen cướp nước để rồi tiêu vong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s