CẢM ƠN NGƯỜI-1

CẢM ƠN NGƯỜI

Cảm ơn Quốc Tổ Vua Hùng
Truyền trao Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Làm cho đất nước non sông
Bừng lên cuộc sống bình yên thanh bình
Từ ngày trở lại Cội Nguồn
Tâm linh thể xác nhẹ nhang tiêu diêu
Cảm ơn Quốc Tổ cảm ơn
Đời con như đã sang sông đổi đời
Bao nhiêu sầu muộn không còn
Tiêu tan hết thảy yên bình hồn linh
Quốc Tổ ơi, con đã kính tin
Công ơn Quốc Tổ truyền trao phép mầu
Làm cho cuộc sống xanh chồi
Đơm bông kết trái cuộc đời lên hương
Cảm ơn con mãi cảm ơn
Vua Hùng Quốc Tổ Chí Tôn Con Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s