SAO KHÔNG VỀ

Sao không về Nguồn Cội
Tìm những gì đã mất
Sao mãi còn lạc bước
Xu hướng theo ngoại bang
Mãi lệ thuộc buông xuôi
Nhất là theo Lê, Mác
Lợi gì hại là khác
Cội Nguồn lại bỏ bê
Làm cho đất nước kiệt suy
Chỉ vì xu thế ngoại bang cúi luồn
Tôn thờ chủ nghĩa vô thần
Đảo điên cuộc sống, tan tành kỷ cương
Biển đảo Trung Cộng cướp luôn
Non sông Tổ Quốc đất đai chiếm lần
Cơ đồ nguy biến khốn cùng
Nước non Đại Việt mất còn nay mai
Hãy mau quy hướng hồi quy
Trở về Nguồn Cội theo chân Vua Hùng
Làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn
Cứu nguy dân tộc thoát đường ngoại xâm
Trong nước ngoài nước như nhau
Mau mau trở lại hồi hương về Nguồn
Phát huy Văn Hóa Tiên Rồng
Đánh tan xâm lược diệt trừ xâm lăng
Quốc Tổ trụ cột Việt Nam
Không theo Quốc Tổ theo chi người ngoài
Để rồi lệ thuộc dài dài
Đã nghèo lạc hậu, khốn cùng, khốn nguy
Con đường Nguồn Cội cứ đi
Con đường Độc Lập, bình yên sang giàu
Trở về Nguồn Cội
Tìm lại những gì
Chúng Ta đã mất trở về chúng Ta
Nhân Quyền, Dân Chủ đâu xa
Tự Do, Bình Đẳng nằm trong Cội Nguồn
Tìm chi cho mệt nhầm đường
Trở về Nguồn Cội chuyện gì cũng xong
Lệ thuộc ngoại bang, cuộc sống ốm tong
Mắc gì lệ thuộc bỏ đi cho rồi
Nước Ta, Ta chủ Ta ngồi
Ngồi chi tạm bợ, nương nhờ người Ta
Về Nguồn Ta hát Ta ca
Ta bay Ta nhảy, trổ hoa thanh bình
Hãy mau về Cội về Nguồn
Chung tay xây dựng nước nhà Việt Nam
Vinh quang nào ở đâu xa
Chính là Văn Hóa Ông Cha trao truyền
Hãy mau về Cội về Nguồn
Việt Nam tìm lại chính mình Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–